Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 13/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας
Γεώργιος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χαλκιά Άννα


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10)
Πετρίδης Νικόλαος


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Μάλαμα Κυριακή


17) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης
αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί
από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος,
κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  251/2012


Θέμα: 9ο  ημ. διατάξεως         


«Έγκριση απόφασης αποζημίωσης Προέδρου Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο
στον  κ. Χριστοδούλου Νικόλαο, Πρόεδρο
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το ένατο
(9o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


 


Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν.
3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ. σε έναν από τους δύο σύμφωνα με
την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 
16/07) του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες  που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να
καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του
διοικητικού  συμβουλίου της επιχείρησης.
Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον 
καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε
υπόψη η οικονομική  κατάσταση της
επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.


Η διαπίστωση
αυτή συνιστά και την εκ του νόμου απαιτούμενη αιτιολογία της ανωτέρω πρότασης
του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ 16/07)


 


Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν.
3463/06 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, η οποία  εκδίδεται μετά από
γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως  άνω αποζημιώσεων. 


Κατ'
εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η 
απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίστηκε ως ανώτατο
χρηματικό όριο της αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον
αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης,
ανάλογα με τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που
καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
δυνάμει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.


Επίσης σύμφωνα
με την απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 2)  στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των
κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που
λαμβάνει την αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται να καταβάλλεται
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση – και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα – το ύψος
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού που καταβάλλεται μηνιαίως
ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.


Σύμφωνα με
άρθρο 3  της απόφασης 61995/13.11.2007
ΥΠ.ΕΣ., το ακριβές ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων, καθορίζεται με απόφαση του
οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του
διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, λαμβανομένης υποχρεωτικά υπόψη της
οικονομικής κατάστασης αυτής κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Στην
περίπτωση νεοσύστατων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, που δεν
διαθέτουν κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων προηγούμενης οικονομικής χρήσης,
οι εν λόγω αποζημιώσεις υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, βάσει των συνολικών
εσόδων των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως αυτά απεικονίζονται στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά τη δημοσίευση της
πρώτης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης τους, τυχόν διαφορές που θα
προκύψουν ως προς το ύψος των αποζημιώσεων, σε σχέση με τις αρχικώς
υπολογισθείσες, συμψηφίζονται με αυτές που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το
επόμενο οικονομικό έτος.


 


Μετά την ισχύ
του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν πια έξοδα παράστασης, αλλά αντιμισθία.
Ειδικότερα:


«Οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων
λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο.
(παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). Η αντιμισθία των δημάρχων
σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση
με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των
δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω
αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000)
κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.
(παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)».


 


Με βάση τα ανωτέρω η αντιμισθία
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ορίζεται σε 1.264,91 €
μηνιαίως, ποσό μέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να ορίζεται η αμοιβή του
προέδρου ή του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης.


 


Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο
και έλαβε υπόψη του:


     
την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06


     
το άρθρο 92 του Ν.3852/2010


     
την απόφαση 61995/13.11.2007 του ΥΠ.ΕΣ.


     
την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07


     
το γεγονός ότι η αντιμισθία του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ανέρχεται σε 1.264,91  €.


     
την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης


     
την απόφαση αριθ. 32/2012 του Δ.Σ. της επιχείρησης
με την οποία προτείνεται η αποζημίωση του προέδρου των μελών για τη συμμετοχή
στις συνεδριάσεις 


Έπειτα από διαλογική συζήτηση


 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 


1.      Καθορίζει
το ύψος της αποζημίωσης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ-ΣΙΘΩΝΙΑ» , σε 1.264,91 € μηνιαίως, ήτοι 15.178,92 ετησίως.


2.     
Η αποζημίωση αφορά την χρήση 2012.


3.     
Το ύψος της αποζημίωσης υπόκειται σε όλες τις νόμιμες
κρατήσεις.


4.     
Το ύψος της αμοιβής υπόκειται στις εκάστοτε διατάξεις
που αφορούν αποζημιώσεις αιρετών που κατέχουν θέση και δημοσίου υπαλλήλου.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 13/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ