Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 13/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας
Γεώργιος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χαλκιά Άννα


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10)
Πετρίδης Νικόλαος


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Μάλαμα Κυριακή


17) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης
αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί
από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος,
κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  250/2012


Θέμα: 8ο  ημ. διατάξεως         


«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε
ότι:


            Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου
πιστώσεως εκ 169.600,00  € για την
ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.70.6142.0002 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καταμέτρηση χώρων παραλίας Νικήτης».


2)     
Στον Κ.Α. 02.00.6736.0005 ποσού 30.000,00 € για τη δημιουργία
νέας πίστωσης με τίτλο « Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του
προγράμματος «Ορθολογική διαχείριση οργανικών αποβλήτων του Δήμου Σιθωνίας».


3)     
Στον Κ.Α. 02.15.6277.0001 ποσού 5.000,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Απεντόμωση-Απολύμανση-Μυοκτονία».


4)     
Στον κ.Α. 02.15.6471.0009 ποσού 10.000,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Δημόσιες σχέσεις (Πολιτιστικές
εκδηλώσεις, οργάνωση, κάλυψη, διαφήμιση, γεύματα, προμήθεια τροφίμων-ποτών,
κλπ)».


5)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0039 ποσού 100.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωση με τίτλο «Αποκομιδή ογκοδών αντικειμένων».


 


 


Β) Θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο
του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου Σιθωνίας σύμφωνα με το
οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού αποδίδει
στο Δήμο Σιθωνίας ποσό 11.142,25 € που αφορά απόδοση ποσοστού ημερησίου
δικαιώματος λαϊκών αγορών έτους 2010. Επειδή δεν είχε προβληφθεί κωδικός στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, πρέπει να δημιουργηθεί ο κωδικός  εσόδων Κ.Α. 06.00.2119.0008 με τίτλο
«Δικαιώματα Λαϊκών Αγορών» και να γίνει αποδοχή του ανωτέρω ποσού.


 


Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής: Από το αποθεματικό κεφάλαιο
μεταφέρουμε πίστωση 169.600,00
για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε
το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως
εξής:


Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 169.600,00 € για την δημιουργία
ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:


1)      Στον
Κ.Α. 02.70.6142.0002 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Καταμέτρηση χώρων παραλίας Νικήτης».


2)      Στον
Κ.Α. 02.00.6736.0005 ποσού 30.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
« Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος «Ορθολογική
διαχείριση οργανικών αποβλήτων του Δήμου Σιθωνίας».


3)      Στον
Κ.Α. 02.15.6277.0001 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με
τίτλο «Απεντόμωση-Απολύμανση-Μυοκτονία».


4)      Στον
κ.Α. 02.15.6471.0009 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με
τίτλο «Δημόσιες σχέσεις (Πολιτιστικές εκδηλώσεις, οργάνωση, κάλυψη, διαφήμιση,
γεύματα, προμήθεια τροφίμων-ποτών, κλπ)».


5)      Στον
Κ.Α. 02.20.6162.0039 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωση με τίτλο
«Αποκομιδή ογκοδών αντικειμένων».


 


 


Β) Αποδέχεται το ποσό των
11.142,25 € που αφορά απόδοση ποσοστού ημερησίου δικαιώματος λαϊκών αγορών
έτους 2010 στο Δήμο Σιθωνίας.


 Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2012, ως εξής:


Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση
11.142,25 € στον Κ.Α. 06.00.2119.0008 με τίτλο «Δικαιώματα Λαϊκών Αγορών», το
οποίο και μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 13/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ