Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Σπανός Μιχάηλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.   3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                        4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία              5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος              7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος           8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  250/2011
Θέμα: 8ο    
«Λήψη δανείου από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
   Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3463/2006 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, να συνομολογήσουν δάνεια με το Τ.Π. και Δανείων, με ευνοϊκούς όρους, για την εξόφληση παλαιών  οφειλών, προς τρίτους, καθώς και οφειλές από ληξιπρόθεσμα δάνεια, προς το ταμείο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι απόφαση Δ.Σ., Ισολογισμούς, Απολογισμούς και Προϋπολογισμός των τριών τελευταίων ετών, Βεβαιώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας, βεβαίωση της Τράπεζας
  Κατόπιν τούτου, επειδή ο Δήμος Σιθωνίας, αδυνατεί να καλύψει ληξιπρόθεσμες οφειλές του, προτείνει την συνομολόγηση ενός δανείου ύψους 2.442.611,92 € με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων του Δήμου, προς τρίτους όπως αυτές εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα  .  
Ύστερα από τ’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο, για να αποφασίσει σχετικά.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Τη λήψη δανείου συνολικού ποσού 2.442.611,92 € από το Τ.Π. & Δανείων για την εξόφληση ληξ/σμων οφειλών, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και βεβαιώνει ότι όλες οι ληξ/σμες οφειλές που περιλαμβάνονται στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθηθούν να οφείλονται.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

 

  
1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ   
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 Αργυρός Γεώργιος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου 2010 29/12/2010 42.924,08
2 Αργυρός Γεώργιος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Νικήτης 29/12/2010 43.180,62
3 Αργυρός Γεώργιος Ασφαλτοστρώσεις Π.Ε.Ο 29/12/2010 43.237,04
4 Αρβανίτης Αργύριος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας 29/12/2010 43.180,62
5 Αρβανίτης Αργύριος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου (Β' φάση) 29/1/2010 42.749,68
6 Αργυρός Γεώργιος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μαρμαρά (Β' φάση) 29/1/2010 43.117,71
7 Αργυρός Γεώργιος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Αγ.Νικολάου (Β' φάση) 29/1/2010 43.085,09
8 Αρβανίτης Αργύριος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Νικήτης (Β' φάση) 29/1/2010 42.100,25
9 Αρβανίτης Αργύριος Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου 23/3/2009 42.963,20
10 Κ/Ξ ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ. – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ Συμπληρωματικές εργασίες αποχετευτικούδικτύου παραλιακής ζώνης Δ.Δ Νικήτης 22/5/2006 654.402,55
11 Γκέγκας Νικόλαος Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Α' φάσηερευνητική) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης 4/8/2009 27.204,30
12 Γκέγκας Νικόλαος Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων (Α' φάση ερευνητικών)
στο Τ.Δ Αγ.Νικολάου και Ν.Μαρμαρά  Αρχική Σύμβαση 4/9/2008                  Συμπλ. Σύμβαση 29/5/2009 35.123,37
13 Κοινοπραξία Παντελίδη Β-Γιαγλή Γ. Παιδικός σταθμός Δ.Δ. Μεταγγιτσίου 24/10/2000 29.123,50
14 Κτενίδης Ιωσήφ ΑΕ.  6ος Λ/μος οδός Νικήτης Διοικ.κέντρο Αγ.Νικολάου 25/11/2002 36.250,00
15 Γκέγκας Νικόλαος Καθαρισμός Γεωτρήσεων 15/11/2010 45.406,68
16 Γκέγκας Νικόλαος Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Β' φάση παραγωγική ) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης 16/12/2010 43.457,03
17 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε Αποκατάσταση λειτουργίας Αντλιοστασίων λυμάτων 7/4/2010 198.000,00
18 Σαμαράς Άγγελος Συντήρησης αγροτικών δρόμων 1/8/2008 66.337,74
19 Σαμαράς Άγγελος Μικρές επεκτάσεις αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ Αγ.Νικολάου 6/11/2008 42.706,05
20 Σαμαράς Άγγελος  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Νικήτης 6/11/2008 42.748,58
21 Σαμαράς Άγγελος Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εγγ. Έργων 28/11/2007 10.941,55
22 Σαμαράς Άγγελος Επισκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (Πραβίτα-Μεταγγιτσίου) β΄ φάση 29/8/2008 42.609,27
23 Σαμαράς Άγγελος Κατασκευή υδρευτικής δεξαμενής στη θέση Ταπιά Τ.Δ. Αγ. Νικολάου (β΄ φάση) 6/11/2008 33.160,06
24 Σαμαράς Άγγελος Μικρές επεκτάσεις αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ. Αγ. Νικολάου 30/6/210 43.450,00
25 Γκέγκας Νικόλαος Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Βραχωτό Τ.Δ Νικήτης 15/11/2010 68.455,75
   Σύνολο 1= 1.805.914,72

    
2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   
Α/Α   ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 Αθ.Αποστολούδης & ΣΙΑ Ο.Ε Σωλήνες πιέσεως 352/19-11-2010 42.547,17
2 Ασυλλόγιστος Δήμος Κάγκελα – Σιδερένια παράθυρα 102/16-12-2009 15.000,00
3 Ασυλλόγιστος Δήμος Πώληση κάγκελα 50/11-10-2007 3.094,00
4 Ασυλλόγιστος Δήμος Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 24/12-05-2010 7.000,01
5 Ασυλλόγιστος Δήμος Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 49/26-09-2010 10.001,13
6 Κασάπης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε Ηλεκτρολογικό υλικό φωτάκια χριστουγ. 3444/21-12-2005 6.999,99
7 Κασάπης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε Ηλεκτρολογικό υλικό 3607/15-03-2006 3.462,10
8 Κασάπης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε Ηλεκτρολογικό υλικό 4273/09-11-2006 1.999,20
9 Κασάπης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε Ηλεκτρολογικό υλικό 4417/16-12-2006 14.970,20
10 Κασάπης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε Ηλεκτρολογικό υλικό 46/14-12-2007 4.063,85
11 Κασάπης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε Ηλεκτρολογικό υλικό 5/25-08-2006 2.500,00
12 Κασάπης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε Ηλεκτρολογικά υλικά 3012/22-11-2010 3.553,05
   Σύνολο 2= 115.190,70
    
3.ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ   
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 ΑΦΟΙ Διονυσόπουλοι Ο.Ε 521.506,50
                                         Σύνολο 3= 521.506,50
ΤελικόΣύνολο= 2.442.611,92
 Σύνολο 3= 521.506,50
    

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση του Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Λογοτριβή Ελένη, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Σπανός Μιχαήλ, 10) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 11) Αρσένης Καλλικρατίδας, 12) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 13) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 14) Παστογιάννης Γεώργιος, 15) Γκιώτης Νικόλαος, 16) Μάλαμα Κυριακή, 17) Φάλκος Κωνσταντίνος, 18) Πράτσας Ιωάννης.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει ότι δεν πρέπει να παρθεί δάνειο για να ξεπληρώσουμε ανταποδοτικά έργα. Ο Δήμος να χρεωθεί για έργα ανάπτυξης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος και 3) Πράτσας Άγγελος προτείνουν να μαζευτούν τα χρέη που οφείλονται στο Δήμο και να αποπληρωθούν τα χρέη του, 4) Κατσίκης Παναγιώτης, 5) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, ο οποίος αναφέρει ότι υπάρχουν στο Δήμο τοκοχρεωλύσια που αγγίζουν το 40% των ΚΑΠ με αποτέλεσμα να μη μένει ούτε δραχμή.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ