Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 09/11/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)

2.   
Έγκριση της υπ’ αριθμ.; 1/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

3.   
Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις, αποζημιώσεις κ.α. των
ιδιωτών προς το Δήμο για το τρέχον έτος για τη Δημοτική Κοινότητα
Νικήτης.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κόκκινος Δημήτριος)

4.    Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Κ.Επιχείρησης)

5.    Λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή εργασιών στην ιδιοκτησία Κυπαρισσά Ειρήνης.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ. Δόμησης)

6.    Αιτήσεις πολιτών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

7.    20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας)

8.    Πρόταση για αδελφοποίηση Δήμων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

9.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: κ. Παρδάλης Αγαπητός, Πρόεδρος της επιτροπής Ε.Φ.Δ)

10.   
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
(άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας