Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 12/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης Παναγιώτης


14) Πράτσας Άγγελος


15) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Στη συνεδρίαση προσήλθε η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός
αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει
εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την
ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας
διατάξεως .


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  234/2012


Θέμα: 16ο ημ. διατάξεως        


«Επιχορήγηση της Εκπολιτιστικής Εταιρείας Νέων
Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
κ.Χριστοδούλου Νικόλαο, Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας, ο
οποίος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


 


            Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.:
10593/14-06-2012 έγγραφο της Εκπολιτιστικής Εταιρείας Νέων Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ»,
σύμφωνα με το οποίο αιτείται την έκτακτη επιχορήγηση  ποσού 12.000,00 € για τη διοργάνωση του
42ου Διεθνής
κολυμβητικός διάπλους του Τορωναίου Κόλπου.


Ο 42ος Διεθνής κολυμβητικός διάπλους του
Τορωναίου Κόλπου, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2012, με τη συμμετοχή 22
κολυμβητών από Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον μικρό αγώνα που διοργανώνεται την
προηγούμενη μέρα 13/07 θα συμμετάσχουν περίπου 90 παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και
20 άτομα ΑΜΕΑ από τις οργανωμένες ομάδες που υπάρχουν στη χώρα μας. Η εκδήλωση
για την ανάδειξη του παλιού οικισμού θα γίνει στις 12/07 στην πλατεία του
παλαιού οικισμού.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.
Χριστοδούλου και την ανωτέρω αίτηση της Εκπολιτιστικής Εταιρείας Νέων Νικήτης
«Ο ΣΙΘΩΝ»,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


Εγκρίνει την επιχορήγηση της
Εκπολιτιστικής Εταιρείας Νέων Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ», διοργανωτή του
42ου Διεθνής
Κολυμβητικού Διάπλου του Τορωναίου Κόλπου
και ψηφίζει πίστωση 12.000,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου,  για την αρτιότερη σχεδίαση, οργάνωση και
διεξαγωγή, της διεθνούς αυτής εκδήλωσης.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ