Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 12/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης Παναγιώτης


14) Πράτσας Άγγελος


15) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Στη συνεδρίαση προσήλθε η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός
αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει
εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την
ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας
διατάξεως .


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  230/2012


Θέμα: 12ο ημ. διατάξεως        


«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δωδέκατο
(12ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


 


            Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου
πιστώσεως εκ 247.142,21  € για την
ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0041 ποσού 60.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ενοικίαση απορριμματοφόρων».


2)     
Στον Κ.Α. 02.25.6142.0015 ποσού 6.642,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανάλυση λυμάτων Ε.Ε.Λ. Δήμου Σιθωνίας».


3)     
Στον Κ.Α. 02.20.6062 ποσού 2.000,00 € για τη δημιουργία
νέας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων».


4)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0042 ποσού 14.760,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Υπηρεσίες επεξεργασίας και ελέγχου
διαδικασιών προσδιορισμού και απόδοσης ανταποδοτικών τελών υπηρεσιών
καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού επί του συνόλου των δημοτικών ενοτήτων του
Δήμου Σιθωνίας».


5)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0043 ποσού 8.856,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επεξεργασία, ενημέρωση και διαχείριση βάσεως
δεδομένων στοιχείων κτιρίων και εγκαταστάσεων της διοικητικής περιφέρειας του
Δήμου Σιθωνίας».


6)     
Στον Κ.Α. 02.10.6117.0001 ποσού 7.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο ΚΕΠ Νικήτης».


7)     
Στον Κ.Α. 02.70.6634.0001 ποσού 15.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δημοτικής
Ενότητας Τορώνης».


8)     
Στον Κ.Α. 02.70.6265.0001 ποσού 20.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών Δημοτικής
Ενότητας Τορώνης».


9)     
Στον Κ.Α. 02.25.6662.0046 ποσού 15.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την
αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε.Σιθωνίας».


10)  Στον
Κ.Α. 02.30.7336.0013 ποσού 7.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Νικήτης».


11)  Στον
Κ.Α. 02.70.6162.0017 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Αμοιβές κτηνιάτρων».


12)  Στον
Κ.Α. 02.20.6662.0005 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια μεταλλικών συσκευών».


13)  Στον
Κ.Α. 02.20.6162.0019 ποσού 47.884,21 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Καθαριότητα ρεμμάτων».


14)  Στον
Κ.Α. 02.30.6011 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων-Υπηρ. Τεχνικών Έργων».


15)  Στον
Κ.Α. 02.30.6051 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- Υπηρ. Τεχνικών
Έργων».


16)  Στον
Κ.Α. 02.00.6733 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο:
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες».


 


Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής: Από το αποθεματικό κεφάλαιο
μεταφέρουμε πίστωση 247.142,21
για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε
το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,


 


Αποφασίζει
Κατά Πλειοψηφία


 


Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως
εξής:


Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 247.142,21 
€ για την δημιουργία ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0041 ποσού 60.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ενοικίαση απορριμματοφόρων».


2)     
Στον Κ.Α. 02.25.6142.0015 ποσού 6.642,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανάλυση λυμάτων Ε.Ε.Λ. Δήμου Σιθωνίας».


3)     
Στον Κ.Α. 02.20.6062 ποσού 2.000,00 € για τη δημιουργία
νέας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων».


4)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0042 ποσού 14.760,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Υπηρεσίες επεξεργασίας και ελέγχου
διαδικασιών προσδιορισμού και απόδοσης ανταποδοτικών τελών υπηρεσιών
καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού επί του συνόλου των δημοτικών ενοτήτων του
Δήμου Σιθωνίας».


5)     
Στον Κ.Α. 02.20.6162.0043 ποσού 8.856,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επεξεργασία, ενημέρωση και διαχείριση βάσεως
δεδομένων στοιχείων κτιρίων και εγκαταστάσεων της διοικητικής περιφέρειας του
Δήμου Σιθωνίας».


6)     
Στον Κ.Α. 02.10.6117.0001 ποσού 7.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο ΚΕΠ Νικήτης».


7)     
Στον Κ.Α. 02.70.6634.0001 ποσού 15.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δημοτικής
Ενότητας Τορώνης».


8)     
Στον Κ.Α. 02.70.6265.0001 ποσού 20.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών Δημοτικής
Ενότητας Τορώνης».


9)     
Στον Κ.Α. 02.25.6662.0046 ποσού 15.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την
αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε.Σιθωνίας».


10)  Στον
Κ.Α. 02.30.7336.0013 ποσού 7.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Νικήτης».


11)  Στον
Κ.Α. 02.70.6162.0017 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Αμοιβές κτηνιάτρων».


12)  Στον
Κ.Α. 02.20.6662.0005 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια μεταλλικών συσκευών».


13)  Στον
Κ.Α. 02.20.6162.0019 ποσού 47.884,21 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Καθαριότητα ρεμμάτων».


14)  Στον
Κ.Α. 02.30.6011 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων-Υπηρ. Τεχνικών Έργων».


15)  Στον
Κ.Α. 02.30.6051 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- Υπηρ. Τεχνικών
Έργων».


16)  Στον
Κ.Α. 02.00.6733 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο:
«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες».


 


 


Υπέρ είναι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χαλκιά Άννα, 3) Χριστοδούλου
Νικόλαος, 4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7)
Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12) Κατσίκης
Παναγιώτης, 13) Παπαλέξης Κωνσταντίνος.


Κατά είναι ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα και κα. Μάλαμα Κυριακή δηλώνουν παρούσες.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ