Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 12/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης Παναγιώτης


14) Πράτσας Άγγελος


15) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Στη συνεδρίαση προσήλθε η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός
αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει
εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την
ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας
διατάξεως .


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  229/2012


Θέμα: 11ο ημ. διατάξεως        


«Κατανομή ποσού 68.900,00 € για δράσεις
πυροπροστασίας έτους 2012.».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το ενδέκατο
(11ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει
υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’
αριθμ.: 20470/15-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Δ/σης, Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγρ.,
Δ/νση Αναπτ. Προγρ  & Δ.Ο., σύμφωνα
με το οποίο κατανέμεται ποσό στους Δήμους και συνδέσμους για κάλυψη δράσεων
πυροπρoστασίας
(ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία 2012).


Στο Δήμο μας
κατανέμεται το ποσό των 68.900,00 € για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό
του Δήμου οικ. έτους 2012.


Όπως
γνωρίζεται κατά τη σύνταξη του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012, είχαν γραφεί
πιστώσεις για εκτέλεση και αποπληρωμή διαφόρων έργων, αρκετές από τις οποίες,
θα καλυφθούν από χρήματα προερχόμενα από ΣΑΤΑ (Ν. 1228/89).


Συνεπώς
παρίσταται ανάγκη καθορισμού των Κ.Α. του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου, των
οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από χρήματα της ΣΑΤΑ (Ν. 1828/89) και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.


   Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων,


                              Α π ο φ α σ ί ζ ε
ι  Ομόφωνα


Εγγράφει πίστωση 68.900,00
€ προερχόμενο από ΣΑΤΑ –Πολιτική
Προστασία έτους 2012 στον Κ.Α. 06.00.1325.0000 του προϋπολογισμού.


Κατανέμει το ποσό των 68.900,00
€ προερχόμενο από ΣΑΤΑ –Πολιτική
Προστασία έτους 2012, ως εξής:


1) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0003
πίστωση εκ 8.900,00 € με τίτλο «Καθαριότητα ρεμάτων». (συνεχιζόμενο)


Στον Κ.Α.
02.20.7336.0011 πίστωση εκ 40.000,00 € με τίτλο «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων»
(συνεχιζόμενο), και ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. για το
συγκεκριμένο σκοπό.


2)      Στον Κ.Α. 02.20.7326.0012 (συνεχιζόμενο) πίστωση εκ 20.000,00
€ με τίτλο «Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων»(συνεχιζόμενο), και ψηφίζει την
ανωτέρω πίστωση στον ανωτέρω Κ.Α. για το συγκεκριμένο σκοπό.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ