Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός
Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                             3)
Σπανός Μιχαήλ


4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8)
Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας
Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά
Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή
Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης
Παναγιώτης


14) Πράτσας
Άγγελος


15) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη
συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την
τήρηση των πρακτικών.


Στη
συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.
Παρδάλης Γεώργιος.


Στη
συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα
βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως .


Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  219/2012


Θέμα: 1ο ημ. διατάξεως          


«Ανανέωση της υπ’ αριθμ.:
139/2009 (Πρακτικό 21ης της Ν.Ε.Ε./1-06-2009) 22-06-2009 άδειας
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Νωπά Αλιεύματα) του Αγοραστού Βασιλείου του
Ιωακείμ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας
Χαλκιδικής».


 


Ο Πρόεδρος, ο οποίος
εισηγούμενος το πρώτο (1
o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 11028/20-06-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου
κ. Παραλίκα Θεοδοσίου σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94
παράγραφος 6 αριθμός 30, είναι η χορήγηση ( με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου.


Επίσης
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και
λειτουργίας ΟΤΑ, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από
την 1η Ιανουαρίου 2011.


Σύμφωνα με το Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση
Υπαιθρίου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου),άρθρο 5 παρ.1 οι άδειες υπαιθρίου
εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου που έχουν χορηγηθεί από τα αρμόδια Νομαρχιακά
Συμβούλια (η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταβιβασθεί στα Δημοτικά Συμβούλια) ισχύουν
για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η αίτηση
της ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή που έχει
εκδώσει της άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της.


            Με
βάση τα παραπάνω ο κ. Αγοραστός
Βασίλειος του Ιωακείμ
, κάτοικος Τοπικής  Κοινότητας Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής,
ήταν κάτοχος της υπ’ αριθμ. 139/2009  (Πρακτικό 21ης της Ν.Ε.Ε.
/11-06-2009) 22-06-2009
άδειας άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (νωπά
αλιεύματα) και έχει προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου
(πλανόδιου και στάσιμου), από τα οποία προκύπτει ότι πληροί τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο ανωτέρω Π.Δ. και αιτείται της ανανέωσης της άδειας
υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για τρία (3) χρόνια.


Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο,
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και
το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Ανανεώνει την υπ’ αριθμ.: 139/2009/22-06-2009 άδεια υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου (νωπά αλιεύματα) του Αγοραστού Βασιλείου του Ιωακείμ, κατοίκου Τοπικής
Κοινότητας Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής για τρία (3) χρόνια.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 219/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ