Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                              4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος               5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 218/2011
Θέμα: 6ο    
«Αιτήσεις δημοτών για διαγραφές από καταλόγους του Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις φορολογουμένων δημοτών του Δήμου, με τις οποίες ζητούν τη διαγραφή και μείωση χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Οι σχετικές αιτήσεις ελέγχθηκαν από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων .
Ο Δήμαρχος προτείνει για την αίτηση των Γρηγοριάδη Σταύρου και Πασσαλή Δημητρίου για τα έτη 2008 και 2009 η κατανάλωση να διαιρεθεί στα δύο ονόματα και αναλόγως να προκύψει το ποσό της πληρωμής.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό της επιτροπής και τις σχετικές αιτήσεις,
                                                                    Αποφασίζει
 Ανά αίτηση τα εξής:
1.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΔ. 02-1645 ΛΑΤΟΥΡΑ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ  2.223? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ 2007 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΚΑΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΗΡΕ 0-464 ΚΥΒΙΚΑ. ΓΙΑ 2008 ΕΙΧΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 464-1422 ΔΗΛΑΔΗ 958 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΓΙΑ 2009 ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ 9-4-2010 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΔΕΙΧΝΕ 1765 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 17-5-2010 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΤΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 5260/17-5-2010.
                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

2.        ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΛΛΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΔ. 01-0740, ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2006 ΠΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 1.839 ΚΥΒΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΡΑΦΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΧΕ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ 2006. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗ :3984/15-4-10
      ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

3.        ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΔ. 13-0260 ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008. ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 724 ΚΑΙ ΠΟΣΟ 2075,40 Ε. ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΕΝΟΣ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ. ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ. Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ. Η ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΙ . ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 7819/12-7-2010.
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.
 
4.        ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΥΡΕΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΔ. 02-2296   ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2008 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΩΘΕΙ ΔΗΛΑΔΗ 585-1098=513 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΟΙ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΟΥΚΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23750-91410 – 6977449675 ΚΑΙ Η ΧΟΥΡΕΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2310-726874 – 6986948896. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 6070/1-06-2010
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΟ 50% ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

5.  ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΝ ΘΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΘΕΙ      ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  14 ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΙΤΑΡΙ». ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

6.  ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΝΑΣ ΝΕΡΟ», ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 7186/8-7-04 ΟΤΙ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
                ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.


 
7. ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΙΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΟΦΕΙΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. 2672/17-9-10 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ.
                ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΔ. 11-1073, ΑΡ. ΥΔΡ. 11-1073, ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008 ΚΑΙ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΌΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ.
                ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει για τα έτη 2008 και 2009 η κατανάλωση να διαιρεθεί στα δύο ονόματα και αναλόγως να προκύψει το ποσό της πληρωμής.
Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 6) Παπαλέξης Κων/νος, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Παστογιάννης Γεώργιος, 9) Γκιώτης Νικόλαος, 10) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 11) Γκαλή Γιαννούλα, 12) Τσιάρας Εμμανουήλ, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 15) Χριστοδούλου Νικόλαος 16) Μάλαμα Κυριακή, 17) Κατσίκης Παναγιώτης.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 2)Σπανός Μιχαήλ, 3) Κωστίκας Στυλιανός, 4) Πράτσας Άγγελος, οι οποίοι συμφωνούν με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.
 
9.  ΑΙΤΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΩΔ. 02-2344 & 02-2345. ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2003 ΚΑΙ 2004 ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡ ΧΡΕΩΣΗΣ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 1.000κ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΆΘΕ ΈΤΟΣ, ΛΟΓΩ  ΟΤΙ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ. ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΈΤΟΣ 1480?. ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2003 Χ.Κ.143, 2499,60?, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2004  Χ.Κ. 190, 904,45?, Χ.Κ. 190, 3257,92? ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2006 Χ.Κ. 264, 2584,7?. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11480/19-7-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ο ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Ο ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΔΑΡΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής για αναβολή του θέματος για προσκόμιση στοιχείων.

10. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (ΠΡΟΣΦΥΓΗ 15-7-10) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8044/16-7-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ) ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΑΡΡΟΗ, ΧΡΕΩΣΗ 500? 2) ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

11. ΑΙΤΗΣΗ ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.9330/19-8-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

12.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ…
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

13.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΚΟΓΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5351/4-6-08
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ.
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

14.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7920/14-7-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

15.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9032/10-8-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

16.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9034/10-8-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

17.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11736/18-12-09
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

18.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1344/11-2-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

19.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ-ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1345/11-02-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

20.     ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΗ» ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8746/1-10-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

21.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΩΝΟΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1179/
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

22.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΩΝΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1185/
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

23.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9398/19-10-09
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

24.     ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10712/20-11-09
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

25.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3822/-4-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

26.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΛΑΜΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Χα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ..
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

27.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11839/22-112-09
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

28.     ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11690/17-12-09
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

29.     ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4688/5-5-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

30.     ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4689/5-5-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

31.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΗΡΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

32.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΙΑΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ (ΣΥΓΚ. ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ-ΣΙΜΩΝΗΤΙΚΟ) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8141/19-7-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

33.     ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5618/26-6-09
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ.
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

34.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8994/9-8-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

35.     ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ Χα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10604/18-11-09.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ.
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

36.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11367/8-10-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

37.     ΑΙΤΗΣΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11069/1-9-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

38.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. 11-0570 (ΚΑΤΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ). ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 350? (185? ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 165? ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 300 ΚΥΒΙΚΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11110/12-7-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

39.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ 2002-2003-2006-2007-2009 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11114/12-7-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

40.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΔ. 02-1882 (ΣΙΔΕΡΗ ΛΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ) ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 474? (128,60? ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 2008, 108,40? ΥΔΡΕΥΣΗ 2008, 128,60? ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 2009 ΚΑΙ 108,40 ΥΔΡΕΥΣΗ 2009) ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΘΕΙ ΛΑΘΟΣ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ. ΣΤΙΣ 12/7/2011 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΙΧΕ 488κ. ΚΑΙ ΟΧΙ 1314κ. ΠΟΥ ΧΡΕΩΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11089/12-7-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

41.     ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑΣ ΚΩΔ. 11-0053 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 30? ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΩΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 30?. ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10946/8-7-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2009
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

42.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΔ. 11-1179 (ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ) ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 358,90? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΤΙ Η ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9808/23-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

43.     ΑΙΤΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. 02-1979 ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 2008 ΠΟΣΟΥ 1757,50? ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ: α) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 733?, β) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 1151,60? ΚΑΙ γ) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 879?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΥΒΙΚΑ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2007 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 3/2010 ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1730/9-3-09 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 25-2-2009. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3737/18-4-10 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ.ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10303/29-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΠΟΣΟ 879?
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.
 
 
44.     ΑΙΤΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (ΓΙΑΝΝΕΛΗ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΩΔ. 02-2053 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΥΕΣΗΣ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 298κ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 744κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 211 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 708κ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10634/5-7-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 250κ.
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

45.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9962/24-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

46.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ. 01-1578 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9963/24-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.


47.     ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΩΔ. 11-0742, ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8969/16-6-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

48.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΔ. 13-0355 ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΠΟΣΟΥ 691,40?  ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10270/29-6-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

49.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΗΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΔ 13-2086 ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΕΩΣ ΤΟ 2008 ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΜΕ 80? ΠΕΡΙΠΟΥ .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2008 ΜΕ 143 ΚΥΒ. ΚΑΙ ΠΟΣΟ 121,50. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΚΑΝΕ ΞΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2010 ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10172/28-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

50.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΔ. 01-3111 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 55,60 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2008 ΚΑΙ 50,50? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΝΩ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔ. 01-2574 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ. ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔ. 01-2574 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10007/27-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

51.     ΑΙΤΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ. 13-1130 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 100? ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 50? ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΚΑΙ 450? ΓΙΑ ΤΟ 2009. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10006/27-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΟΠΩΣ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

52.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ-ΧΑΡΙΣΤΕ ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. 02-1986 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 389,60 ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΙΣ 22-6-2011 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ 1504κ. ΚΑΙ ΟΧΙ 1812 ΠΟΥ ΧΡΕΩΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

53.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΙΣ 17-6-2011 ΕΓΡΑΦΕ 74 ΚΥΒΙΚΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 178,10? ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ 170κ. ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9336/21-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

54.     ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 13-1985 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 305,25? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΤΟ ΥΔΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 305,25?(141,55? ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ 163,70? ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8355/6-6-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.
 
55.     ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΔ. 11-1321 ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ 2008 ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 252κ. ΓΙΑ 2009 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 425κ. ΓΙΑ 2010 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 143κ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΗΤΑΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8297/3-6-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

56.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΔ. 13-0514 ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2009 ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7629/30-5-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

57.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΖΑΝΗ-ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΩΔ. 11-1192 ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 430,23? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ '97-120,32, Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 97-116,80, Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 98-106,24 ΚΑΙ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 98 86,87Ε ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  ΤΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7521/27-5-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

58.     ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΔ. 13-1374 ΑΡΝΗΤΑΙ  ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 869,00? ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2009 ΔΙΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ Η ΧΡΕΩΣΗ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7289/25-5-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

59.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΔ. 01-0907. ΖΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 4.000? ΑΠΟ 1.000? ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 2004 ΩΣ ΤΟ 2007 ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11442/19-7-2011
        ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΥΤΑ ΚΑΙ
        ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
        ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

60.     ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
       ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

61.     ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΑΜΟΥΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6315/7-6-10
       ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ
 Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

62.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6547/24-6-2008.
      ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                           Υπογραφές
                                       Ακριβές Απόσπασμα
                                       Νικήτη, 20/07/2011
                                             Ο Πρόεδρος


                                   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ