Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός
Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                             3)
Σπανός Μιχαήλ


4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8)
Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας
Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά
Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή
Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης
Παναγιώτης


14) Πράτσας
Άγγελος


15) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη
συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την
τήρηση των πρακτικών.


Στη
συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.
Παρδάλης Γεώργιος.


Στη
συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα
βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τη
«Θεώρηση της υπ’ αριθμ.: 8/2005 παραγωγικής
άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της κ. Παναγιωτίδου Σταυρούλας του Αστερίου, κατοίκου
Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε.Χαλκιδικής
» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς
και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  217/2012


Θέμα: 2ο εκτός ημ. διατάξεως            


«Θεώρηση της υπ’ αριθμ.:
8/2005 παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της κα. Παναγιωτίδου Σταυρούλας
του Αστερίου, κατοίκου Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε.Χαλκιδικής».


 


Ο Πρόεδρος, ο οποίος
εισηγούμενος το δεύτερο (2
o)
θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 11330/28-06-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου
κα. Παραλίκα Θεοδοδίου, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94
παράγραφος 6 αριθμός 32, είναι η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη
μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης
επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς
αντικειμένου.


Επίσης
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και
λειτουργίας ΟΤΑ, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από
την 1η Ιανουαρίου 2011.


 Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του
Π.Δ. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/08 «Όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», οι παραγωγικές άδειες ανανεώνονται μία ή
περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο, κάθε φορά από την εκδούσα αρχή, του τόπου
διαμονής του παραγωγού.


Επίσης
με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 275/22-02-2011, η πρώτη περίοδος του εδαφίου γ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 51/2006 όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής: γ)
κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνο παραγωγική άδεια για τις
λαϊκές αγορές όλης της χώρας, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται
για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές. Για τα προϊόντα που παράγονται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως ελιές, αυγά, κρεμμύδια, σκόρδα ξερά,
όσπρια, μέλι, αφεψήματα, μήλα, αχλάδια, πατάτες λάδι, κρασί η σχετική άδεια ισχύει
για δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα περισσότερες
φορές.  


           Με βάση τα παραπάνω, η κ. Παναγιωτίδου Σταυρούλα του Αστερίου, κάτοικος Νικήτης του Δήμου
Σιθωνίας της Περ. Ενότ. Χαλκιδικής,
έχει προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από το ανωτέρω Π.Δ. και δικαιούται
της θεώρησης της παραγωγικής της 
άδειας λαϊκών αγορών για την
πώληση
 « ΜΕΛΙ – ΚΕΡΙ – ΠΡΟΠΟΛΗ – ΓΥΡΗ – ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ».


Ύστερα από τ’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο
για να αποφασίσει σχετικά με την χορήγηση της ανωτέρω άδειας.


Το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του
κ. Προέδρου και τις ανωτέρω διατάξεις,


Αποφασίζει
Ομόφωνα


Θεωρεί την υπ’ αριθμ.: 8/2005 παραγωγική άδεια
πωλητή λαϊκών αγορών της κα. Παναγιωτίδου Σταυρούλας του Αστερίου, κατοίκου
Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε.Χαλκιδικής, για την πώληση
ΜΕΛΙ-ΚΕΡΙ-ΠΡΟΠΟΛΗ-ΓΥΡΗ-ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ, για ένα έτος.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ