Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.      3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                               4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:217/2011
Θέμα: 5ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 32.733,40 € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.10.6461 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων».
2) Στον Κ.Α. 02.10.6463 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Οικ. & Διοικητικών Υπηρεσιών».
3) Στον Κ.Α. 02.10.6462 ποσού 3.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων Οικ. & Διοικητικού».
4) Στον Κ.Α. 02.15.6277.0001 ποσού 13.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Απεντόμωση-Απολύμανση-Μυοκτονία».
5) Στον Κ.Α. 02.15.6474.0001 ποσού 10.733,40 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Λειτουργία Φιλαρμονικής Δήμου Σιθωνίας».
Για το λόγο αυτό προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής: Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 32.733,40 €  για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Β) Επίσης βάσει του άρθρου 38 παρ.2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/01-07-2011, τεύχος Α), α) καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ..
β)Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Για το λόγο αυτό πρέπει να προβούμε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2011, για την ένταξη της ανωτέρω κράτησης ποσού 150.000,00 € τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,
                                                         Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως εξής:
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 32.733,40 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.10.6461 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων».
2) Στον Κ.Α. 02.10.6463 ποσού 3.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Οικ. & Διοικητικών Υπηρεσιών».
3) Στον Κ.Α. 02.10.6462 ποσού 3.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων Οικ. & Διοικητικού».
4) Στον Κ.Α. 02.15.6277.0001 ποσού 13.000,00 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Απεντόμωση-Απολύμανση-Μυοκτονία».
5) Στον Κ.Α. 02.15.6474.0001 ποσού 10.733,40 € για τη ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Λειτουργία Φιλαρμονικής Δήμου Σιθωνίας».
Β) Αποδέχεται το ποσό των 150.000,00 € που αφορά κράτηση για ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας.
Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:
Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 150.000,00 € στον Κ.Α. 06.00.4131.0024 με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας», το οποίο μεταφέρει μέσω που αποθεματικού κεφαλαίου, δημιουργεί και εγγράφει στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.80.8231.0024 με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας» και εγγράφει πίστωση 150.000,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές
                                             Ακριβές Απόσπασμα
                                             Νικήτη, 20/07/2011
                                                     Ο Πρόεδρος

                                           ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ