Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός
Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                             3)
Σπανός Μιχαήλ


4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8)
Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας
Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά
Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή
Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης
Παναγιώτης


14) Πράτσας
Άγγελος


15) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη
συνεδρίαση παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την
τήρηση των πρακτικών.


Στη
συνεδρίαση βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.
Παρδάλης Γεώργιος.


Στη
συνεδρίαση προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα
βρίσκεται εκτός αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά το
«Ψήφισμα για τους παράνομους μικροπωλητές» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα
ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  216/2012


Θέμα: 1ο εκτός ημ. διατάξεως            


«Ψήφισμα για τους παράνομους
μικροπωλητές».


 


Ο
Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1
o)
θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Υπάρχει
έντονο πρόβλημα με τους πλανόδιους παράνομους μικροπωλητές ειδικά σε κάποια
μέρη.


Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι
έντονο στη Σάρτη, δεν υπάρχει έλεγχος και αστυνόμευση και ενοχλούν μέχρι και
τους τουρίστες.


Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός προτείνει το Δ.Σ. να συντάξει ψήφισμα
με κοινοποίηση σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Πρέπει  να εφαρμοστεί ο νόμος με τη συνδρομή των
Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων, της Αστυνομίας.


Ύστερα από τ’
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική
συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου,


Αποφασίζει Ομόφωνα


Α)  Τη σύνταξη
ψηφίσματος για τους παράνομους μικροπωλητές, ως κάτωθι:


«Έχοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία που βιώνουμε με
συνέπεια την δραματική μείωση των εισπράξεων των επιχειρηματιών, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας θεωρεί πως είναι απαράδεκτο να υπάρχουν
μικροπωλητές, οι οποίοι δεν έχουν καμία αδειοδότηση αλλά και ούτε καταβάλουν
φόρους και εισφορές, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς καμία ενόχληση και μάλιστα
πολλοί από αυτούς κοντά σε καταστήματα με ομοειδή εμπορεύματα.


            Δεν είναι δίκαιο η αμεσότητα που
έχει ο παράνομος μικροπωλητής με τον περαστικό να λειτουργεί εναντίον του
νόμιμου καταστηματάρχη ή ακόμα και ενός νόμιμου μικροπωλητή.


            Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς ελέγχου να επιστήσουν
την προσοχή τους, ειδικά μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας που λόγω της
τουριστικής κίνησης που παρουσιάζει, το εν λόγω παράνομο εμπόριο είναι σε πλήρη
δραστηριότητα.».


            Β) Την αποστολή του προς τους
αρμόδιους φορείς.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 216/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ