Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         
4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  210/2012


Θέμα: 31ο ημ. διατάξεως (32ο
στη σειρά)
       


«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τριακοστό πρώτο (31
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τριακοστό δεύτερο στη σειρά,
ανέφερε ότι:


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 245.609,00  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής
πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0024 ποσού 9.280,10 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων ΕΠΑΛ Νικήτης».


2)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0049 ποσού 9.254,68 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων ΕΠΑΛ Νικήτης».


3)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0050 ποσού 4.625,08 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
ΕΠΑΛ Νικήτης».


4)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0051 ποσού 4.631,48 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Η/Μ μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ
Νικήτης».


5)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0052 ποσού 9.277,84 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΚΕΝΑΚ κέλυφος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
ΕΠΑΛ Νικήτης».


6)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0025 ποσού 9.269,18 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τεύχη δημοπράτησης ΕΠΑΛ και αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων».


7)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0026 ποσού 9.280,10 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας αθλητικών
εγκαταστάσεων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


8)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0053 ποσού 4.643,24 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος
χώρου αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


9)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0054 ποσού 4629,56 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη περιβάλλοντος χώρου αίθουσας
αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


10)  Στον
Κ.Α. 02.15.7411.0055 ποσού 4.644,50 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Η/Μ μελέτη περιβάλλοντος χώρου αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου
Ν.Μαρμαρά»».


11)  Στον
Κ.Α. 02.15.7413.0027 ποσού 9.273,26 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Τεύχη δημοπράτησης αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


12)  Στον
Κ.Α. 02.15.7135.0009 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σιντριβανιού».


13)  Στον
Κ.Α. 02.15.7135.0010 ποσού 6.300,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Επένδυση σιντριβανιού».


14)  Στον
Κ.Α. 02.30.7413.0050 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Εκπόνηση μελέτης Η/Μ ΚΕΦΟ Σάρτης».


15)  Στον
Κ.Α. 02.20.7132.0009 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια 4 μικρών φορτηγών αυτοκινήτων για την υπηρεσία καθαριότητας».


16)  Στον
Κ.Α. 02.25.7132.0003 ποσού 60.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια 5 οχημάτων  για την υπηρεσία
ύδρευσης».


17)  Στον
Κ.Α. 02.35.7132.0001 ποσού 35.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
« Προμήθεια 2 φορτηγών μεσαίου μεγέθους με ανατροπή για την υπηρεσία πρασίνου».


18)  Στον
Κ.Α. 02.35.7132.0002 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών».


 


Α) Για λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής:


1) Την μεταφορά ποσού 50.000,00 € από
τον Κ.Α 02.10.7132.0001 με τίτλο: «Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων», καθώς
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, 2) Τη
μεταφορά ποσού 150.000,00 € από τον 02.20.7132.1003 με τίτλο: «Προμήθεια
απορριμματοφόρων» καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος
του έτους, 3) Τη μεταφορά ποσού 30.000,00 € από τον 02.30.7135.0010 με τίτλο
«Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας» καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει
μέχρι το τέλος του έτους, 4) Τη μεταφορά ποσού 50.000,00 € από τον
02.30.7321.0001 με τίτλο «Έργο ανάδειξης παλιού Δημοτικού Σχολείου Συκιάς και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει
μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των ανωτέρω πιστώσεων στο αποθεματικό
κεφάλαιο.


 


Β) 1) Την κατάργηση
του Κ.Α. 02.20.7132.0008 ποσού 30.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 3 μικρών
σαρώθρων» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του
έτους, 2) την κατάργηση του Κ.Α. 02.20.7132.0007 ποσού 60.000,00 € με τίτλο
«Προμήθεια 3 φορτηγών μέχρι τρεις τόνους» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, 3) την κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.0032
ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (Βρυσούδα)»
διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους και τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο
αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και
ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω
τροποποίηση.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και την ανάγκη των ανωτέρω τροποποιήσεων,


 


Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


 


Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως εξής:


Α) 1)
Μεταφέρει ποσό 50.000,00 € από τον Κ.Α 02.10.7132.0001 με τίτλο: «Προμήθεια
υπηρεσιακών αυτοκινήτων», καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι
το τέλος του έτους, 2) Μεταφέρει ποσό 150.000,00 € από τον 02.20.7132.1003 με
τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων» καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
έχει μέχρι το τέλος του έτους, 3) Μεταφέρει ποσό 30.000,00 € από τον 02.30.7135.0010
με τίτλο «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας» καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, 4) Μεταφέρει ποσό 50.000,00 € από τον
02.30.7321.0001 με τίτλο «Έργο ανάδειξης παλιού Δημοτικού Σχολείου Συκιάς και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει
μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των ανωτέρω πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού
στους κατωτέρω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των κατωτέρω πιστώσεων.


Β) 1) Καταργεί τον Κ.Α.
02.20.7132.0008 ποσού 30.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 3 μικρών σαρώθρων» διότι
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, 2) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.20.7132.0007 ποσού 60.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 3 φορτηγών μέχρι
τρεις τόνους» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του
έτους, 3) Καταργεί τον Κ.Α. 02.30.7323.0032 ποσού 74.000,00 € με τίτλο
«Διαμόρφωση κόμβων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (Βρυσούδα)» διότι δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους και τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού
στους κατωτέρω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των κατωτέρω πιστώσεων.


Μέσω του
αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 245.609,00 € για τη
δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0024 ποσού 9.280,10 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων ΕΠΑΛ Νικήτης».


2)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0049 ποσού 9.254,68 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων ΕΠΑΛ Νικήτης».


3)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0050 ποσού 4.625,08 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
ΕΠΑΛ Νικήτης».


4)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0051 ποσού 4.631,48 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Η/Μ μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ
Νικήτης».


5)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0052 ποσού 9.277,84 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΚΕΝΑΚ κέλυφος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
ΕΠΑΛ Νικήτης».


6)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0025 ποσού 9.269,18 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τεύχη δημοπράτησης ΕΠΑΛ και αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων».


7)     
Στον Κ.Α. 02.15.7413.0026 ποσού 9.280,10 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας αθλητικών
εγκαταστάσεων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


8)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0053 ποσού 4.643,24 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος
χώρου αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


9)     
Στον Κ.Α. 02.15.7411.0054 ποσού 4629,56 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη περιβάλλοντος χώρου αίθουσας
αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


10)  Στον
Κ.Α. 02.15.7411.0055 ποσού 4.644,50 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Η/Μ μελέτη περιβάλλοντος χώρου αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου
Ν.Μαρμαρά»».


11)  Στον
Κ.Α. 02.15.7413.0027 ποσού 9.273,26 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Τεύχη δημοπράτησης αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά»».


12)  Στον
Κ.Α. 02.15.7135.0009 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σιντριβανιού».


13)  Στον
Κ.Α. 02.15.7135.0010 ποσού 6.300,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Επένδυση σιντριβανιού».


14)  Στον
Κ.Α. 02.30.7413.0050 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Εκπόνηση μελέτης Η/Μ ΚΕΦΟ Σάρτης».


15)  Στον
Κ.Α. 02.20.7132.0009 ποσού 45.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια 4 μικρών φορτηγών αυτοκινήτων για την υπηρεσία καθαριότητας».


16)  Στον
Κ.Α. 02.25.7132.0003 ποσού 60.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια 5 οχημάτων  για την υπηρεσία
ύδρευσης».


17)  Στον
Κ.Α. 02.35.7132.0001 ποσού 35.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
« Προμήθεια 2 φορτηγών μεσαίου μεγέθους με ανατροπή για την υπηρεσία πρασίνου».


18)  Στον
Κ.Α. 02.35.7132.0002 ποσού 8.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών».


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 210/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ