Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                 4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                              5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                 6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                              7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 208/2011
Θέμα: 26ο    
«συζήτηση επί της αρ. 183/2010 απόφασης του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρο της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., η οποία εισηγούμενη το εικοστό έκτο (26o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ.  υπ’ αριθμ.: 16/25-02-2011 έγγραφο της επιχείρησης σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αρ. 183/2010 απόφαση τους, που αφορά την τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής από την εταιρεία Χ.Σαραντίδης-Ε.Σαραντίδης Ο.Ε. στο κάμπινγκ Πλατανίτσι, διότι ο Δήμος έχει την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της έκτασης του κάμπινγκ Πλατανίτσι.
 Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο κάμπινγκ διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Χ.Σαραντίδης-Ε.Σαραντίδης Ο.Ε., με την οποία έχει υπογραφεί συμφωνητικό για μίσθωση χώρου στο κάμπινγκ, έχει τοποθετήσει αυθαίρετα λυόμενη κατασκευή καθώς αυτό δεν προβλέπεται στους όρους του εν λόγω συμφωνητικού.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι δεν έχουν τις συμβάσεις. Να προσκομιστούν οι συμβάσεις για έλεγχο και να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.
Ύστερα από τ’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική  συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου  της Α.Ε.,
                                                       Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλλεται η συζήτηση του ανωτέρω θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                                  Υπογραφές
                                                Ακριβές Απόσπασμα
                                                Νικήτη, 08/07/2011
                                                     Ο Πρόεδρος


                                              ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ