Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  205/2012


Θέμα: 23ο ημ. διατάξεως (27ο
στη σειρά)
       


«Προσδιορισμός υφιστάμενων
δραστηριοτήτων εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Τορώνης Δήμου Σιθωνίας
Π.Ε.Χαλκιδικής».


                                                                                               


Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το
εικοστό τρίτο (23
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έβδομο στη σειρά, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ το υπ’ αριθμ. :
ΙΣΤ ΕΠΚΑ/Ε/4207/3-5-2012 έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας προϊστορικών και κλασικών
αρχαιοτήτων, Τμήμα αρχαιολογικών έργων και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με το οποίο ενημερώνουν ότι σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του
Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» και με βάση τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από
πρόσφατη επισκόπηση του χώρου σε συνεργασία με την 10
η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, προτίθεται να προβεί στον επαναπροσδιορισμό των ορίων
και στον καθορισμό ζωνών Α και Β προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Τορώνης.


            Επίσης
είπε όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας προϊστορικών και
κλασικών αρχαιοτήτων προτίθεται να προβεί στον επαναπροσδιορισμό των ορίων και
στον καθορισμό ζωνών. Στον χώρο αυτό δεν υπάρχουν  δραστηριότητες του Δήμου, υπάρχουν όμως
δραστηριότητες πολλών δημοτών μας. Η έκταση που είναι εντός των ορίων του χώρου
αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη και εντός αυτού υπάρχουν εκτός από δημόσιες και δασικές
εκτάσεις και πάρα πολλές δημοτών μας στις οποίες σήμερα γίνετε μόνο γεωργική
εκμετάλλευση. Μπορεί κάλλιστα να περιοριστούν τα όρια αυτά και να επιτρέπεται
και η οικοδομική δραστηριότητα μια και μιλάμε για μια πολλή όμορφη περιοχή.
Μπορεί επίσης κατά την διάρκεια του συνόλου της εκσκαφής να παραβρίσκεται
υπάλληλος της εν λόγω εφορείας και επίσης η απαραίτητη άδεια εκσκαφής να δίδετε
μετά από διενέργεια δοκιμαστικών τομών. Υπάρχουν τρόποι να προστατευθεί η
περιοχή, παρότι στο σύνολό της είναι δύσκολο να έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον,
πράγμα που για να αποδειχθεί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Είναι άδικο όμως
να δεσμεύονται περιουσίες λόγω της έλλειψης χρημάτων. 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το
ανωτέρω έγγραφο,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


            Να
προτείνει όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας προϊστορικών και
κλασικών αρχαιοτήτων να προβεί στον επαναπροσδιορισμό των ορίων και στον
καθορισμό ζωνών. Στον χώρο αυτό δεν υπάρχουν 
δραστηριότητες του Δήμου, υπάρχουν όμως δραστηριότητες πολλών δημοτών
μας. Η έκταση που είναι εντός των ορίων του χώρου αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη
και εντός αυτού υπάρχουν εκτός από δημόσιες και δασικές εκτάσεις και πάρα
πολλές δημοτών μας στις οποίες σήμερα γίνετε μόνο γεωργική εκμετάλλευση. Μπορεί
κάλλιστα να περιοριστούν τα όρια αυτά και να επιτρέπεται και η οικοδομική
δραστηριότητα ή άλλη μια και μιλάμε για μια πολλή όμορφη περιοχή. Μπορεί επίσης
κατά την διάρκεια του συνόλου της εκσκαφής να παραβρίσκεται υπάλληλος της εν
λόγω εφορείας και επίσης η απαραίτητη άδεια εκσκαφής να δίδετε μετά από
διενέργεια δοκιμαστικών τομών.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ