Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                 4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                              5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                 6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 205/2011
Θέμα: 23ο    
«Αιτήσεις δημοτών για διαγραφές από καταλόγους του Δήμου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό τρίτο (23o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις φορολογουμένων δημοτών του Δήμου, με τις οποίες ζητούν τη διαγραφή και μείωση χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας. Οι σχετικές αιτήσεις ελέγχθηκαν από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι κλήθηκαν στη συνεδρίαση οι αιτούντες 1) Αναγνωστάρα Ευδοκία του Κων/νου, 2) Χουρεμίδου Μαρία του Τριανταφύλλου , οι οποίες δεν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση για το λόγο αυτό δεν θα συζητηθούν οι αιτήσεις τους.
Οι αιτούντες 1) Ψηλογιάννης Γεώργιος του Αριστοτέλη αρ. 22 και  2) Τσίρος Κων/νος του Διονυσίου ( 32) έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς το Δήμο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό της επιτροπής και τις σχετικές αιτήσεις,

                                                          Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 Συμφωνούν με το πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου, ανά αίτηση τα εξής:
 
1.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΔ. 02-1237 ΛΑΤΟΥΡΑ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 973,50? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΥΤΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4624/4-5-2010.
                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
2.        ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ΚΩΔ. 02-2003 ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1502? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΤΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2006. ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΓΥΡΙΣΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 77 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟΣΑ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΓΥΡΙΣΕ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 4982/11-5-2010.
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
3.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, ΚΩΔ. 13-1402, ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΕΙΧΕ 113-2976 ΔΗΛΑΔΗ ΧΡΕΩΣΗ 2.863 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΑΛΙ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ 2976-6074 ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.098 ΚΥΒΙΚΑ. ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η Κ. ΠΛΑΤΣΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ. ΤΗΛ 2310443853 ΚΑΙ 6944177567. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ :3637/6-4-2010.
               ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΝΑ ΠΑΕΙ ΔΙΑ 7 ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ  Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΡΘΟΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
 
4.        ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΛΛΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΔ. 01-0740, ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2006 ΠΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 1.839 ΚΥΒΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΡΑΦΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΧΕ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΟ 2006. ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ. ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗ :3984/15-4-10
      ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
5.        ΑΙΤΗΣΗ ΚΙΣΚΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΔ. 01-2000 (ΥΓΕΙΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΕ),ΖΗΤΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2004-2005-2006 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2004 ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΗΡΕ 0-4603 ΚΥΒΙΚΑ. ΓΙΑ 2005 ΠΗΡΕ 4603-9868 ΔΗΛΑΔΗ 5265 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΓΙΑ 2006 ΠΗΡΕ 9868-13274 ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3406 ΚΥΒΙΚΑ. ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΓΙΝΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ, Ο Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2007  ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ 2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8398/22-7-2010 .
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
6.        ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ , ΚΩΔ. 02-1678 ΛΑΤΟΥΡΑ, ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 340,30?.  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΗΤΑΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007-2008-2009. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΠΗΡΕ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΒΙΚΑ 359. ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΝ ΤΟ ΑΛΛΑΖΕ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΑΛΛΑΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΠΑΛΙ ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΒΙΚΑ.ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 8384/22-7-2010.
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
7.        ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ  1928,20 Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔ. 13-0029 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ SMITH MARIA-KATERINA. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2001 ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. 13-0028 ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 039875 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ SMITH MARIA-KATERINA ΚΑΙ Η SMITH MARIA-KATERINA ΜΕ ΚΩΔ. 13-0029 ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 039872 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 Ο ΚΩΔ. 13-0029 ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΜΕ 692 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 1928,20 Ε. ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ SMITH ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΟΥ 2008 ΣΤΟΝ ΚΩΔ. 13-0029. ΕΠΙΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΑ  ΔΥΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ : 7815/13-7-2010
                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΟΠΩΣ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 
8.        ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΕ ΚΩΔ. 01-2075, 01-2003 ΚΑΙ 01-2394. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 403,36 Ε , 290,68 Ε , ΚΑΙ 2003,80 Ε ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2007. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2007 ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΔΥΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΩΔ. 01-2075 ΜΕ ΠΟΣΟ 403,36 Ε , ΤΟΝ ΚΩΔ. 01-2003 ΠΟΣΟΥ 290,68 Ε ΚΑΙ ΚΩΔ. 01-2394 ΠΟΣΟΥ 2003,80 Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 8147/19-7-2010.
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
 
9.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. 11-1268. ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΙΚΗΤΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ 4821,60 Ε ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2008. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : 1) ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 2009 ΕΙΧΕ ΕΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ, ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 2) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ. 3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΓΡΑΦΕ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ 2008 Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΕΣΤΑΛΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΥΒΙΚΑ 4554-5875 ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1321 ΚΥΒΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. 4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΟΙ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΘΟΛΟ. 5) ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΣΤΟΝ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ 600 ΚΥΒΙΚΑ, ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ (ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2007, 745 ΚΥΒΙΚΑ) (ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2007 ,1608 ΚΥΒΙΚΑ) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 6255/3-6-2010.
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:ΝΑ ΜΠΟΥΝ 2 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ.
 
10.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΒΩΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ HOTEL ΛΑΓΟΜΑΝΔΡΑ ΜΕ ΚΩΔ. 01-2048, 01-1916 ΚΑΙ 01-2051. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007.
ΚΩΔ. 01-2048 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 223833
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2006: 1961-2162 =201 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ ΠΟΣΟΥ 156,10
            2007: 2162-2732=570 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ ΠΟΣΟΥ 479,40
                       
ΚΩΔ. 01-1916 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 026244
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2006 : 759-1315= 556 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ ΠΟΣΟΥ 426,50
            2007 : 1315-2523=1208 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΠΟΣΟΥ 1385,00
 
ΚΩΔ. 01-2051 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 33327
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2006 : 397-539=142 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ ΠΟΣΟΥ 393,80
            2007 : 539-1323=784 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΠΟΣΟΥ 2281,30
    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 8020/16-7-2010
 
             ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 

11.     ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΩΔ. 01-2203 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 349,24 Ε  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2005, 2006 ΚΑΙ 2007. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΙΝΕ 5/2/2007. ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΤΟΥ 2006 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ. ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2007 ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 7585/7-7-2010.
                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ
 
12.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΜΗΛΙΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΔ. 11-0441 ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2008 ΔΗΛΑΔΗ 1253 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΙΧΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 1263-2516=1253 ΚΥΒΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 2516-3307=791 ΚΥΒΙΚΑ. ΣΤΙΣ 9/3/2010 Ο ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 3681 ΚΥΒΙΚΑ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ . ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 2403/8-3-2010.
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
13.     ΑΙΤΗΣΗ ΜΗΤΣΙΑΡΑ- ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗ ΒΑΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΩΔ. 11-0849 ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2008 187,40 Ε ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2007 ΕΙΧΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 1948-2082=134 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΓΙΑ 2009 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 2082-2156=74 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 4225/22-04-2010
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
14.     ΑΙΤΗΣΗ ΞΑΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔ. 11-0937 ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2008, 548 ΚΥΒΙΚΩΝ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2009 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΛΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΥΒΙΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ 1495-1927=432 ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΕΙ ΤΡΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ. ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΙΚΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2007. ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2008. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 5482/21-05-2010
                   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
15.     ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΑΣΤΑΜΙΝΟΥ ΧΑΙΜΑΙΔΗ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΗ  ΚΩΔ. 11-0129 ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 2008 ΠΟΣΟΥ 1325,80 Ε. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ , ΝΕ ΕΡΩΤΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 4182/21-04-2010
                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
 

16.     ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. 11-1034 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1996-1997-1998-1999-2000-2001 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 16-1-2001. ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2001 ΠΟΥ ΤΗΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 5923/28-5-2010            
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
 
17.     ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔ. 02-1479 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2002 ΚΑΙ 2003 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 02-1479 ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ: ΕΤΩΝ 2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73,36 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 64,68 ΣΥΝΟΛΟ 138,04, ΚΑΙ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73,36 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50,38 ΣΥΝΟΛΟ 123,74. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 2002 ΚΑΙ 2003 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 261,78. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9219/17-8-2010. ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2010 ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ 763 ΕΥΡΩ
 
18.     ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1180,70? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΩΝ 2005 ΚΑΙ 2006 ΕΠΕΙΔΗ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ.
                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ 100? ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005 ΚΑΙ 100? ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006
 

19.     ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ  ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 135? ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΧΕΙ ΔΙΚΟ  ΤΟΥ ΝΕΡΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ 135?
 
20. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΗ ΚΩΔ. 02-  
                        02-0338,02-0340,02-0548 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
                        ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
                        ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.
                        ΑΙΤΗΣΗΣ: 9794/30-8-2010.
 
               ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 

   21. ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΔ. 01-0765 ΜΕ
             ΥΔΡ. 211831 ΚΑΙ ΚΩΔ. 01-0766 ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 211823 ΖΗΤΑ ΤΗΝ
                        ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
                        ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ: ΚΩΔ. 01-0765 ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
                        ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΓΟΜΕΝΟΥ
                        Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΘΑΝΕ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΩΔ. 01-0766 ΖΗΤΑ ΠΑΛΙ
                        ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩ-
                        ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΙΛΛΑΡΙΟΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔ-
                        ΡΕΥΣΗΣ: ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΡΙΘ.
                        ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 9733/30-8-2010.
         
                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
 
22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΩΔ. 13-0165 ΜΕ ΑΡ. ΥΔΡ. 0957036 ΖΗΤΆ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 2008 ΔΙΟΤΙ ΤΟ 1998 ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 1998 ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 350 ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 424,01? ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 440,00? ΣΥΝΟΛΟ 824,01?. ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ Δ/ΝΣΗ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΒΓΑΙΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ Δ/ΝΣΗ ΝΙΚΗΤΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1998 ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ 440? ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
 
23. ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΔ. 02-0339, ΑΡ. ΥΔΡ. 6061, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 340,70? ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΖΗΜΙΑ ΥΨΟΥΣ 1000? ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΛΑΘΟΣ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΟΥΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ 340,70?
 
24. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΩΔ. 11-1052, ΑΡ. ΥΔΡ. 457763. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1995. ΔΕΝ ΛΑΒΑΝΕ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΕ ΣΕ ΛΑΘΟΣ Δ/ΝΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
24. ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΝ ΘΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  14 ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΙΤΑΡΙ». ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ Δ.Σ., ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
25. ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΡΑΜΑΡΕ Α.Ε.. ΚΩΔ. 01-0888, ΑΡ. ΥΔΡ. 155756. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟΥ 4627,34, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 1996-1997. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ. ΑΡ. ΑΠ. 11/22-2-2010.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
26. ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΝΑΣ ΝΕΡΟ», ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 7186/8-7-04 ΟΤΙ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ., ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
27. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 369,29? ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999 ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Α.Ε.» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
28. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ 215? ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΙΟΤΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΥΠ' ΑΡ. 31/17-11-10 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
29. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ: ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 1525,94? + 56,50 = 1582,44 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 02-2254, 02-0610, 02-0818 ΚΑΙ 02-0371 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΤΙ Α) ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ Β) ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 3000?. ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΟΥ ΤΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΕΊΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ 1304,93? ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ 277,51 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4735/11-4-2011.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
30. ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΓΔΑΝΗ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 120,30? ΚΩΔΙΚΟΣ 02-0887 ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2008, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΗ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3949/5-4-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
31. ΑΙΤΗΣΗ ΓΚΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 01-0178, 01-0179 & 01-0180 ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2005, 2006, 2007 & 2008 ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΩΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3976/5-4-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ.
 
32. ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΗΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ. ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΩΝ, ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ. ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΩΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1990/24-1-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΤΑ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΩΝ.
 
33. ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΓΙΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΩΝ 2004-2006, ΔΙΟΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΈΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5248/15-4-11
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ 30% ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2004-2006 ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 
34. ΑΙΤΗΣΗ ΣΒΟΥΚΗ ΟΛΓΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΖΗΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 1999-2006/2008-2009 ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (ΠΑΚΕΤΟ)ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4572/8-4-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ 60% ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΥΤΑ.
 
35. ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΑ, ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 300? ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑΤΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ) ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2964/18-3-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
 
36. ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑΣ, ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2010 ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3310/28-3-11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης. Συμφωνεί μόνο στις αιτήσεις που συμφωνεί ο αρμόδιος υπάλληλος για τα υδρόμετρα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                              Υπογραφές

                                        Ακριβές Απόσπασμα
                                        Νικήτη, 08/07/2011
                                             Ο Πρόεδρος

 

                                     ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ