Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  204/2012


Θέμα: 22ο ημ. διατάξεως (26ο
στη σειρά)
       


«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
Τουριστικού Λιμένα Νικήτης».


                                                                                               


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά,
ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τον Κανονισμό
Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα Νικήτης προς έγκριση. 


Ο παρών ειδικός κανονισμός διέπει τον
τουριστικό λιμένα Νικήτης νομού Χαλκιδικής,     ο
οποίος χωροθετήθηκε με την υπ' αρ. 9410/ΦΕΚ Δ936/02-09-05 Απόφαση           Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.


Ο τουριστικός
λιμένας Νικήτης, περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που
βρίσκονται εντός των ορίων της χωροθετημένης ζώνης του.


Τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης
του τουριστικού λιμένα, αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα,
που συνοδεύουν τις προαναφερόμενες        Υπουργικές
Αποφάσεις.


Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας,
συντάχθηκε με βάση τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας
Τουριστικών Λιμένων (ΚΥΑ Τ/9803/05-09-2003/ΦΕΚ 1323Β/16-09-2003).


Φορέα Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα
Νικήτης και στο εξής καλούμενου ως Φορέα Τουριστικού Λιμένα Νικήτης (Φ.Τ.Λ.Ν.),
είναι ο Δήμος Σιθωνίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.


Ο “Φ.Τ.Λ.Ν.”, θα ιδρύσει Επιτροπή
διαχείρισης με αρμοδιότητα την εποπτεία των παρακάτω αρμοδιοτήτων:


          α) Τμήμα Διαχείρισης Λιμένα και
Οικονομικού


          β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης


          Η Επιτροπή Διαχείρισης αποφασίζεται
από το Δ.Σ. Σιθωνίας και θα απαρτίζεται από πέντε           (5) μέλη, η σύνθεση της οποίας θα αφορά Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και      δύο
μέλη. Το πενταμελές           συμβούλιο θα
προέρχεται από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. -δύο           (2)
μέλη από την πλειοψηφία και ένα (1) μέλος από την αντιπολίτευση και δύο (2)    πολίτες με γνωστικό αντικείμενο τον τουρισμό
και τη θάλασσα-.  


          Ο “Φ.Τ.Λ.Ν.”, θα στελεχώσει τα
προαναφερόμενα τμήματα, ως συνέχεια και απαίτηση του        παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα
Νικήτης.


Ο Δήμαρχος προτείνει τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ.Παπαλέξη Κωνσταντίνο ως Πρόεδρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Αναγνωστάρα Γεώργιο, ως Αντιπρόεδρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημητρό Δημήτριο
του Αστερίου ως Γενικό Γραμματέα, τον δημότη Μιγδάνη Αστέριο, ως μέλος και τον
δημότη Δράμαλη Παρασκευά, Πρόεδρο του Αλιευτικού Συλλόγου Ν,Μαρμαρά, ως μέλος.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας
Τουριστικού Λιμένα Όρμου Παναγίας και τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης του
Τουριστικού Λιμένα Νικήτης .


 


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τον ανωτέρω
Κανονισμό και την πρόταση για την σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα
Νικήτης,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Α) Εγκρίνει τον Κανονισμό
Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα Νικήτης Νομού Χαλκιδικής, ως κάτωθι:


 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΙΚΗΤΗΣ


 


Άρθρο 1 – Όρια
ισχύος ειδικού κανονισμού


 


1.1.     Ο παρών ειδικός
κανονισμός διέπει τον τουριστικό λιμένα Νικήτης νομού Χαλκιδικής,      ο οποίος χωροθετήθηκε με την υπ' αρ.
9410/ΦΕΚ Δ936/02-09-05 Απόφαση Υφυπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης.


Ο τουριστικός
λιμένας Νικήτης, περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που
βρίσκονται εντός των ορίων της χωροθετημένης ζώνης του.


1.2.     Οι γεωγραφικές
συντεταγμένες του τουριστικού λιμένα είναι:


                40 13' 05.3'' Β
       23 39' 42.8'' Ε


1.3.     Τα όρια της
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, αποτυπώνονται         στα εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα,
που συνοδεύουν τις προαναφερόμενες Υπουργικές
Αποφάσεις.


1.4.     Ο παρών Ειδικός
Κανονισμός Λειτουργίας, συντάχθηκε με βάση τα προβλεπόμενα           από το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας
Τουριστικών Λιμένων (ΚΥΑ Τ/9803/05-09-  2003/ΦΕΚ
1323Β/16-09-2003).


 


Άρθρο 2 – Οργάνωση
Τουριστικού Λιμένα


 


 2.1    
Φορέα
Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Νικήτης και στο εξής καλούμενου ως Φορέα
Τουριστικού Λιμένα Νικήτης (Φ.Τ.Λ.Ν.), είναι ο Δήμος Σιθωνίας Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής.


 2.2    
Ο
“Φ.Τ.Λ.Ν.”, θα ιδρύσει Επιτροπή διαχείρισης με αρμοδιότητα την εποπτεία των
παρακάτω αρμοδιοτήτων:


          α) Τμήμα Διαχείρισης Λιμένα και
Οικονομικού


          β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης


          Η Επιτροπή Διαχείρισης αποφασίζεται
από το Δ.Σ. Σιθωνίας και θα απαρτίζεται από πέντε           (5) μέλη, η σύνθεση της οποίας θα αφορά Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και      δύο
μέλη. Το πενταμελές           συμβούλιο θα
προέρχεται από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. -δύο           (2)
μέλη από την πλειοψηφία και ένα (1) μέλος από την αντιπολίτευση και δύο (2)    πολίτες με γνωστικό αντικείμενο τον τουρισμό
και τη θάλασσα-.  


          Ο “Φ.Τ.Λ.Ν.”, θα στελεχώσει τα
προαναφερόμενα τμήματα, ως συνέχεια και απαίτηση του        παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα
Νικήτης.


2.3.   Η Επιτροπή Διαχείρισης του “Φ.Τ.Λ.Ν.”, θα
έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν την εποπτεία, διοίκηση και
διαχείριση του Τουριστικού Λιμένα Νικήτης και όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε
φορά από τις κείμενες διατάξεις και τις αποφάσεις του “Φ.Τ.Λ.Ν.”.


2.4.  Τα Τμήματα Διαχείρισης – Οικονομικού και
Τεχνικής Υποστήριξης, θα έχει στις 
αρμοδιότητές του:


         α) για τη διαχείριση:


     
την
παραχώρηση δικαιώματος ελλιμενισμού σε σκάφη


     
την
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης σε σχέση με το θαλάσσιο χώρο, τα κρηπιδώματα και
τις προβλήτες


     
την
παραχώρηση χρήσης και μίσθωσης χερσαίων χώρων και εγκαταστάσεων του τουριστικού
λιμένα


     
της
ασφάλειας στο σύνολο της λειτουργίας και της καθαριότητας και ευταξίας, στο
θαλάσσιο και χερσαίο τμήμα του τουριστικού λιμένα


     
για
την οικονομική διαχείριση, τη λογιστική αποτύπωση των πράξεων που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, την εποπτεία του προσωπικού και των υποχρεώσεων του
“Φ.Τ.Λ.Ν.” προς το προσωπικό


          β) για την τεχνική διαχείριση:


     
με
την αντιμετώπιση των απαραίτητων προγραμματισμένων και μη εργασιών για τη
συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα


     
με
την παροχή υπηρεσιών -έναντι τμήματος που καθορίζει ο “Φ.Τ.Λ.Ν.”- για την
ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών, ή για την επισκευή σκαφών.


2.5.    
Ο
“Φ.Τ.Λ.Ν.” κατά τη σύνταξη του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας δεν
διαθέτει προσωπικό.


        Η Επιτροπή Διαχείρισης του τουριστικού
λιμένα, θα συμμορφώνεται και θα ακολουθεί τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά
Νομοθεσίας, του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένων Αναψυχής, του παρόντος
Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας, των αποφάσεων και οδηγιών του “Φ.Τ.Λ.Ν.” και σε
προβλεπόμενα τακτά χρονικά διαστήματα ή έκτακτα όταν απαιτείται να λογοδοτεί
προς το “Φ.Τ.Λ.Ν.”


 


Άρθρο 3 – Είσπλους,
παραμονή και έκπλους


 


3.1.               
Δυνατότητα
ελλιμενισμού και χρήσης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα, έχουν σκάφη
αναψυχής επαγγελματικά ή ιδιωτικά των οποίων το μήκος κυμαίνεται από 5 έως 20 μέτρα και το βύθισμα
αυτών δεν υπερβαίνει τα 2
μέτρα.


3.2.               
Με
την υφιστάμενη κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού, ο τουριστικός λιμένας Νικήτης
παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 100 σκαφών.


                   Ο “Φ.Τ.Λ.Ν.” διατηρεί το
δικαίωμα μεταβολής της κατανομής των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, προκειμένου να
ανταποκρίνεται στην κάλυψη των εκάστοτε αναγκών περιοδικών ή έκτακτων.


3.3.               
Ο
“Φ.Τ.Λ.Ν.” αναρτά στην ιστοσελίδα του και σε κατάλληλες θέσεις πινακίδες, με
αναφορά σταθερών και κινητών τηλεφώνων για την προσυνεννόηση των σκαφών που
επιθυμούν ελλιμενισμό με την Επιτροπή Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και εντέλει
την άδεια εισόδου και την ασφαλή είσοδο του σκάφους.


                   Η διαδικασία αυτή θα
αναβαθμισθεί, κατά τη στιγμή στελέχωσης της Επιτροπής Διαχείρισης και με τη
χρήση του διαύλου  9  στο
VHF.


3.4.               
Παρέχεται
το δικαίωμα μόνιμου – μακροχρόνιου ελλιμενισμού σκάφους, μετά από σχετικό
αίτημα του ιδιοκτήτη του σκάφους ή του νόμιμου εκπροσώπου του και την έγγραφη
αποδοχή από την Επιτροπή Διαχείρισης.


3.5.               
Όλες
οι διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού και όπως αυτές θα κατανέμονται κάθε φορά από
την Επιτροπή Διαχείρισης, θα αφορούν αποκλειστικά πρυμνοδέτηση. Δεν επιτρέπεται
η καθ' οποιονδήποτε τρόπο αυθαίρετη αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους ή
αγκυροβολία σε θέση που δεν υποδεικνύεται από την Επιτροπή Διαχείρισης.


3.6.               
Οι
πλοίαρχοι των εισπλεόντων και εκπλεόντων σκαφών προς και από τον τουριστικό
λιμένα, οφείλουν να τηρούν ταχύτητα όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) κόμβων και
τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων και τους ισχύοντες
κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.


3.7.               
Απαγορεύεται
η κάθετη προς την είσοδο του τουριστικού λιμένα πλεύση σκαφών, η παρεμπόδιση με
οποιονδήποτε τρόπο των διαύλων πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών, καθώς και η
προσπέραση οποιουδήποτε εισερχόμενου ή εξερχόμενου σκάφους.


3.8.               
Οι
κάθε είδους χειρισμοί σκάφους εντός του τουριστικού λιμένα – είσπλους, έκπλους,
πρυμνοδέτηση –  πραγματοποιούνται με
ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου του κάθε σκάφους.


3.9.               
Αμέσως
μετά τον κατάπλου και τη πρόσδεση του σκάφους, ο πλοιοκτήτης ή ο κυβερνήτης του
κάθε σκάφους, οφείλει:


  
να
γνωστοποιήσει προς την Επιτροπή Διαχείρισης τα πλήρη χαρακτηριστικά στοιχεία
του σκάφους, να επιδείξει όλα τα ισχύοντα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους
(έγγραφο Εθνικότητας, Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, Δελτίο Κίνησης, κλπ), το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης του σκάφους για αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά
και το αντίστοιχο για το ίδιο το σκάφος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
απαιτεί η Επιτροπή Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, να παραδώσει αντίγραφα
αυτών και να συμπληρώσει τα έγγραφα που του παραδίδονται από την Επιτροπή
Διαχείρισης,


  
να
ενημερώσει την Επιτροπή Διαχείρισης για ενδεχόμενες βλάβες ή ζημίες του σκάφους
και για ενδεχόμενη ανάγκη παράδοσης αποβλήτων.


3.10.            
Κάθε
ελλιμενιζόμενο σκάφος, οφείλει να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα και
απαραίτητα διαπιστωτικά έγγραφα της οικείας αρχής του, Ελληνικής ή αλλοδαπής
και να τα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο.


3.11.            
Ο
πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος κάθε σκάφους, οφείλει σε κάθε ζήτηση προς την Επιτροπή
Διαχείρισης ή άλλης εποπτεύουσας αρχής, να επιδεικνύει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
σε ισχύ με νόμιμη και αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, το οποίο καλύπτει τους
ασφαλιστικούς κινδύνους που πρέπει να καλύπτονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.


                   Στην περίπτωση μη διάθεσης
και επίδειξης αντίστοιχου ασφαλιστήριου συμβολαίου ή επίδειξης του με
ημερομηνία κατά την οποία έχει παρέλθει η ισχύς του, το σκάφος δεν γίνεται
δεκτό για ελλιμενισμό.


3.12.            
Όλα
τα ελλιμενιζόμενα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση
αξιοπλοΐας. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα
σε σκάφη τα οποία δεν είναι αξιόπλοα και είναι πιθανόν να προξενήσουν ζημιά σε
άλλα σκάφη ή τις εγκαταστάσεις του λιμένα.


3.13.            
Κατά
τη διάρκεια παραμονής τους στον τουριστικό λιμένα, όλα τα σκάφη πρέπει να είναι
εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα εφόλκια και τα μέσα πυρόσβεσης, τους
απαραίτητους φανούς ασφαλείας που χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στα αγκυροβόλια
των πλοίων και κάθε άλλο προβλεπόμενο από τους οικείους κανονισμούς και
διατάξεις όργανο, μέσο, κλπ.


3.14.            
Ο
ιδιοκτήτης του σκάφους πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
ασφαλή αγκυροβολία και πρόσδεση και οφείλει να μεριμνά για την ασφαλή
προσέγγιση και πρόσδεση του σκάφους του, για την οποία είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος, ενώ θα πρέπει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο που υπαγορεύει η
ναυτική τέχνη και εμπειρία στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού. Επίσης, ο
ιδιοκτήτης ή ο πλοίαρχος του σκάφους πρέπει να ελέγχει συνεχώς την καλή
κατάσταση του εξοπλισμού πρόσδεσης και σε περίπτωση φθοράς να προβαίνει σε
αντικατάσταση αυτού.


3.15.            
Ο
πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος κάθε σκάφους, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις
υποδείξεις της Επιτροπής Διαχείρισης, για τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες κατά την
πρόσδεση του σκάφους και παραμονής αυτού.


                   Στις περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης, η Επιτροπή Διαχείρισης έχει το δικαίωμα λήψης μέτρων -όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βελτίωσης των μέσων πρόσδεσης, ανέλκυσης,
κ.α.- τα οποία καταλογίζονται και επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον πλοίαρχο του
σκάφους.


3.16.            
Το
σύνολο των καθορισμένων και προαπαιτούμενων διατυπώσεων που έχουν ισχύ για την
κίνηση τουριστικών σκαφών στους Ελληνικούς λιμένες (άδεια απόπλου, καταστάσεις
πληρώματος και επιβατών, θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων, κλπ) ισχύουν και στον
τουριστικό λιμένα Νικήτης.


3.17.            
Για
οποιουδήποτε είδους υλικές και σωματικές βλάβες ή ζημίες έναντι τρίτων, με
υπαιτιότητα ελλιμενιζόμενου σκάφους, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων
του τουριστικού λιμένα, ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος του σκάφους είναι υπεύθυνος
και του καταλογίζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.


3.18.            
Οι
χρήστες του τουριστικού λιμένα, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις
και εντολές της Επιτροπής Διαχείρισης για:


  
την
είσοδο προσωπικού του τουριστικού λιμένα, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, καθώς και
σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών


  
τη
μεθόρμιση του σκάφους σε άλλη θέση από την αρχική και εφόσον κρίνεται ότι
δημιουργείται πρόβλημα (παρακώλυση λειτουργίας, πιθανολόγηση ζημίας, αυθαίρετη
κατάληψη θέσης, κλπ)


  
τη
μη τήρηση του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας.


          Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης,
συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Διαχείρισης,          με την οποία ορίζεται:


        
για
τις περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων ασφαλείας ή παρακώλυσης της κίνησης ή
αυθαίρετη κατάληψη θέσης, διήμερη προθεσμία για τη μεθόρμιση  του σκάφους ή την μεταφορά του


        
για
τις λοιπές περιπτώσεις, ορίζεται πενθήμερη προθεσμία


          Το πρακτικό παραδίδεται στον
πλοιοκτήτη ή πλοίαρχο του σκάφους -και στην      περίπτωση
απουσίας του γίνεται επικόλληση- και κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.


          Στις περιπτώσεις που η προθεσμία
παρέλθει άπρακτος, η Επιτροπή Διαχείρισης προχωρά στις κατά την κρίση της, απαραίτητες ενέργειες και βεβαιώνει σε
βάρος του πλοιοκτήτη           ή του   πλοιάρχου τη σχετική δαπάνη.


          Εάν κατά τις παραπάνω ενέργειες,
προκληθούν ζημίες (από την μεταφορά, μετατόπιση, μεθόρμιση, ανέλκυση, κλπ) στο σκάφος, ο “Φ.Τ.Λ.Ν.” και η Επιτροπή
Διαχείρισης.


          Στις περιπτώσεις άρνησης και μη
αποδοχής των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης   από πλοιοκτήτη ή πλοίαρχο σκάφους, ζητείται η συνδρομή της οικείας
Λιμενικής Αρχής.


3.19.            
Πριν
από κάθε απόπλου σκάφους, ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος οφείλει να ενημερώνει την
Επιτροπή Διαχείρισης για τη διάρκεια απουσίας του σκάφους, την προβλεπόμενη
ημερομηνία επιστροφής. Στη μη τήρηση των προαναφερόμενων, θεωρείται ότι το
σκάφος αναχωρεί οριστικά και λήγει η συμφωνία ελλιμενισμού με υπαιτιότητα του
σκάφους.


3.20.            
Κατά
τις δηλωθείσες ημερομηνίες απουσίας του σκάφους και εφόσον προκύπτουν ανάγκες,
η Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα ελλιμενισμού άλλου σκάφους.


3.21.            
Ο
πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος του σκάφους, υποχρεούται να δηλώσει την ημερομηνία
οριστικής αποχώρησης και ότι δεν επιθυμεί πλέον να ελλιμενίζεται.


 


Άρθρο 4 – Τέλη
ελλιμενισμού


 


4.1.              
Για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες ελλιμενισμού ο “Φ.Τ.Λ.Ν.” καθορίζει με αποφάσεις του
την τιμολογιακή πολιτική και εισπράττει από τους υπόχρεους τα αναλογούντα τέλη
ανά σκάφος και τα δικαιώματα από τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες.


4.2.              
Τα
τέλη ελλιμενισμού, και ως πρώτη απόφαση καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής στα
πλαίσια του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας, ορίζονται:


  
για
διάστημα έως 30 ημερών, 1€/ημέρα για κάθε μέτρο ακέραιου μήκους του σκάφους


  
για
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών και έως 3 μήνες,, ορίζεται για κάθε μέτρο
μήκους του σκάφους 0,60€/ημέρα


  
για
διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, ορίζεται για κάθε μέτρο μήκους του σκάφους
0,40€/ημέρα


  
στις
περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, ισχύουν τα προαναφερόμενα και
παρέχεται το δικαίωμα στην Επιτροπή Διαχείρισης να καθορίζει τιμολόγιο μετά από
ειδική συμφωνία.


4.3.              
Ως
ολικό μήκος σκάφους, νοείται αυτό του συνόλου των μέσων που έχουν αποτεθεί,
όπως σωστικοί λέμβοι, προεκτάσεις – πλατφόρμες, κ.α.


4.4.              
Τέλη
ανέλκυσης ή καθέλκυσης ή συμπληρωματικών εργασιών του σκάφους, θα
προσδιορισθούν με απόφαση του “Φ.Τ.Λ.Ν.” και θα επικαιροποιούνται και θα
αναμορφώνονται κάθε έτος.


4.5.              
Λοιποί
όροι που καθορίζουν την τιμολογιακή πολιτική ελλιμενισμού και τις συμβατικές
υποχρεώσεις του ελλιμενιζομένων σκαφών, αφορούν:


α) τα τέλη
ελλιμενισμού προκαταβάλλονται για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών. Για
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, ισχύουν τα αναφερόμενα στα σημεία 4.5.α.,
4.2.β, και 4.2.γ. Ως πρώτη ημέρα ελλιμενισμού, λαμβάνεται υπόψη το από του
μεσονυκτίου αρχόμενου 20ωρου, όπου κατέπλευσε το σκάφος


β) οι ημέρες
απουσίας των σκαφών από τον τουριστικό λιμένα, περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα
και προκαταβεβλημένη χρέωση, ώστε τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωμα ελλιμενισμού


γ) για σκάφη που
ελλιμενίστηκαν για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών και επιθυμούν παράταση του
ελλιμενισμού τους, πρέπει να γνωστοποιήσουν το προβλεπόμενο διάστημα στην
Επιτροπή Διαχείρισης και να προκαταβάλλουν τα τέλη ελλιμενισμού


δ) σκάφη που αποπλέουν
ενωρίτερα -και για τους δικούς τους λόγους- από τη δηλωθείσα και συμφωνηθείσα
ημερομηνία απόπλου, δεν δικαιούνται επιστροφής τελών που έχουν προκαταβάλλει


ε) σκάφη που
αποπλέουν προσωρινά, θα πρέπει να έχουν καταβάλλει τα τέλη ελλιμενισμού έως και
την ημέρα και ώρα απόπλου τους


στ) η οποιαδήποτε
καθυστέρηση καταβολής τελών ελλιμενισμού, συνεπάγεται την κατά Νόμο απαίτηση
τους, πλέον τόκων υπερημερίας από το “Φ.Τ.Λ.Ν.”


ζ) σκάφη με
περισσότερες της μίας γάστρας, η οποιουδήποτε άλλου τύπου σκάφους που
διαφοροποιεί τη σχέση μήκους – πλάτους, υπόκειται σε διαφορετική τιμολογιακή
πολιτική που καθορίζει ο “Φ.Τ.Λ.Ν.”. Ως τέτοιου τύπου σκάφη, θεωρούνται εκείνα
των οποίων ο λόγος μέγιστου πλάτους προς μέγιστου μήκους, είναι μεγαλύτερος του
0,30 και μικρότερος του 0,38.


4.6.              
Απαλλάσσονται
τελών ελλιμενισμού, σκάφη τα οποία εισπλέουν λόγω κακοκαιρίας. Στις περιπτώσεις
αυτές, και εφόσον παραμένουν πέραν των 24 ωρών από την άρση απαγορευτικού,
υποχρεούνται στην καταβολή τελών ελλιμενισμού.


4.7.              
Απαλλάσσονται
των τελών ελλιμενισμού, σκάφη τα οποία εισπλέουν λόγω μηχανικών ή άλλων βλαβών
που θέτουν σε κίνδυνο τους επιβαίνοντες. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον
παραμένουν περισσότερο των 48 ωρών, υποχρεούνται στην καταβολή τελών
ελλιμενισμού.


4.8.              
Για
την παραμονή οποιουδήποτε σκάφους των περιπτώσεων που αναφέρονται στα σημεία
4.6 και 4.7, πρέπει να προηγείται ενημέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής.


4.9.              
Επαγγελματικά
τουριστικά σκάφη που καταπλέουν στο τουριστικό λιμένα για ολιγόωρη παραμονή
(επιβίβαση και αποβίβαση), υποχρεούνται στην καταβολή της ημερήσιας
αποζημίωσης.


4.10.            
Για
την ασφαλή τήρηση των όρων του Γενικού και Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Τουριστικού Λιμένα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εγγύησης, η οποία παραμένει
στην Επιτροπή Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και επιστρέφεται άτοκα με τη
λήξη της σύμβασης ελλιμενισμού εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής ή η
δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας. Η εγγύηση σε
καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα τέλη ή άλλες υποχρεώσεις.


4.11.            
Δεν
επιτρέπεται η παραμονή οποιουδήποτε σκάφους στο λιμένα, χωρίς την άδεια της
Επιτροπής Διαχείρισης.


4.12.            
Στις
περιπτώσεις που κάτοχος σκάφους δεν πληρώνει, παρά τις προφορικές και γραπτές
οχλήσεις, δικαιούται ο “Φ.Τ.Λ.Ν.” μετά από διάστημα ενός (1) μηνός από την έγγραφη
ενημέρωση, να απομακρύνει το σκάφος εκτός του λιμένα (εκτός των ορίων του
θαλάσσιου και χερσαίου χώρου), χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη.


 


Άρθρο 5 –
Παρεχόμενες υπηρεσίες και λοιπές εξυπηρετήσεις


 


5.1.    Στον τουριστικό λιμένα Νικήτης -και πλέον
των οριζόμενων στο άρθρο 4- παρέχονται οι 
         παρακάτω λειτουργίες:


·        
ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 220W, από εγκατεστημένους παροχείς (pillars)


·        
πόσιμο
νερό -από το δίκτυο της δημοτικής ενότητας- από εγκατεστημένους παροχείς (
pillars)


·        
συλλογή
ανθρωπογενών απορριμμάτων και χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων


·        
άλλες
υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται σε βάθος χρόνου όπως ενδεικτικά καύσιμα,
υπηρεσίες εστίασης, υπηρεσίες προμήθειας τροφίμων, κ.α.


 


Άρθρο 6 – Υπηρεσίες
Τεχνικής Υποστήριξης


 


6.1.        
Ο
τουριστικός λιμένας Νικήτης δεν διαθέτει χώρους εναπόθεσης σκαφών στον χερσαίο
χώρο, για στάθμευση, συντήρηση και επισκευές μεγάλης κλίμακας. Ο τουριστικός
λιμένας Νικήτης διαθέτει επαρκές πυροσβεστικό δίκτυο και προσωπικό του
“Φ.Τ.Λ.Ν” (ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, μηχανικούς , κ.ά) για την υποστήριξη
της λειτουργίας του λιμένα.


6.2.        
Μπορούν
να εκτελεσθούν εργασίες επισκευών μικρής κλίμακας, υπό τις προϋποθέσεις:


  
άμεσης
ανάγκης επισκευής σκάφους για λόγους ασφάλειας,


  
μικρής
επισκευής σκάφους για ζημία η οποία ενδεχομένως δημιουργήσει πρόβλημα ασφάλειας
του σκάφους στη συνέχεια.


6.3.        
Για
τις περιπτώσεις επισκευών μικρής κλίμακας σε ελλιμενιζόμενα σκάφη, προϋπόθεση
αποτελεί η έκδοση έγγραφης άδειας της Επιτροπής Διαχείρισης μετά από σχετικό
αίτημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται:


          α) Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του πλοιάρχου
του σκάφους για το εύρος και τα       χαρακτηριστικά
των επισκευαστικών εργασιών.


          β) Ορισμό εργολάβου, τεχνικού
ασφαλείας και χρόνου εκτέλεσης των επισκευαστικών   εργασιών.


          γ) Ασφάλιση των εργαζομένων στις
επισκευαστικές εργασίες, σε δημόσιο ασφαλιστικό    οργανισμό και η τήρηση της νομοθεσίας στα θέματα υγιεινής και
ασφάλειας.


          δ) Δήλωση ότι αναλαμβάνει την
αποκατάσταση κάθε ζημίας που αφορούν τους χώρους του τουριστικού λιμένα, το προσωπικό και τα ελλιμενιζόμενα σκάφη,
τους απασχολούμενους στις επισκευαστικές
εργασίες.


6.4.        
Η
Επιτροπή Διαχείρισης δικαιούται να μην παράσχει άδεια εκτέλεσης επισκευών
μικρής κλίμακας στις περιπτώσεις:


          α) μη τήρησης των οριζόμενων στο
εδάφιο 6.3.


          β) μεγάλου αριθμού ελλιμενιζόμενων
σκαφών και σε συνδυασμό με περίοδο υψηλής     ζήτησης
θέσεων ελλιμενισμού


          γ) στις περιπτώσεις εργασιών στη
χερσαία ζώνη


          δ) στις περιπτώσεις που συντρέχουν
συνθήκες σπουδαίου λόγου.


 


Άρθρο 7 – Ευταξία –
υποχρεώσεις χρηστών


 


7.1.               
Η
χρήση του τουριστικού λιμένα Νικήτης, των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων σε αυτόν,
σύμφωνα με τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, αφορά προσωπική επιλογή
και ευθύνη κάθε χρήστη.


7.2.               
Δεν
επιτρέπεται σε χρήστες των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα η
εκχώρηση θέσεων ελλιμενισμού και άλλων παροχών σε τρίτους, ανεξαρτήτως εάν αυτό
επιδιώκεται με καταβολή αντιτίμου ή όχι.


7.3.               
Για
κάθε ελλιμενιζόμενο σκάφος, απαιτείται η φυσική παρουσία του πλοιοκτήτη ή
εκπροσώπου του, όταν αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης και ισχύουν:


α) στην περίπτωση
απουσίας του πλοιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου, ορισμός νόμιμου αντιπροσώπου
με έγγραφη δήλωση και αποδοχή του


β) στην περίπτωση
απουσίας αλλοδαπού πλοιοκτήτη, ο ορισμός αντιπροσώπου από την περιοχή του Δήμου
Σιθωνίας, με έγγραφη δήλωση και αποδοχή του


γ) στην περίπτωση
αλλαγής ιδιοκτησίας, έγγραφη δήλωση αγοραστή και πωλητή και τον ορισμό νέου
εκπροσώπου


δ) σε κάθε
περίπτωση το δικαίωμα ελλιμενισμού, αφορά το σκάφος και όχι τον φορέα του,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


7.4.               
Δεν
επιτρέπεται η απόθεση και εγκατάλειψη στους χώρους του τουριστικού λιμένα,
ειδών συνοδευτικού εξοπλισμού, -όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τρέιλερ,
βοηθητικών σκαφών, αυτοκινούμενων ή μη οχημάτων-.


7.5.               
Δεν
επιτρέπεται επίσης η απόθεση και εγκατάλειψη στους χώρους του τουριστικού
λιμένα, υποστηρικτικού εξοπλισμού κάθε είδους -όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά- σωλήνων, καλωδίων, υλικών πρόσδεσης, ιστίων, κλπ.


7.6.               
Σε
περίπτωση κατά την οποία σκάφος προξενήσει ζημιές στα αγκυροβόλια της θέσης
πρόσδεσης στην οποία ελλιμενίζεται, στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα ή
στα παρακείμενα σκάφη, είναι υποχρεωμένο να αποκαταστήσει τις ζημιές ή φθορές.


7.7.               
Η
οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα,
αποκαθίσταται από συνεργείο επιλογής του “Φ.Τ.Λ.Ν.” και δαπάνη του υπαίτιου.


7.8.               
Επιτρέπεται
η προσέλκυση και προσωρινή παραμονή επιβατικών ή επαγγελματικών αυτοκινήτων για
αποβίβαση, παροχή προμηθειών ή παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μετά
από πρόσκληση πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου ελλιμενιζόμενου σκάφους.


               Η Επιτροπή Διαχείρισης  διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης ή
απομάκρυνσης                      οχήματος
που παραμένει άνευ λόγου και κλήσης εάν απαιτηθεί της οικείας                      Λιμενικής Αρχής.


7.9.               
Η
Επιτροπή Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο οχήματος
εάν το κρίνει ως επισφαλές για τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα.


7.10.            
Δεν
επιτρέπεται η εγκατάσταση, απόθεση, χρήση πάσης φύσεως ιδιοκατασκευών,
πρόχειρων ή μη σε οποιοδήποτε χώρο του τουριστικού λιμένα.


7.11.            
Δεν
επιτρέπεται η ανάρτηση προσωρινή ή μη διαφημιστικών πινακίδων, η επικόλληση
διαφημιστικών, κλπ από τους χρήστες.


7.12.            
Η
παρουσία κατοικίδιων επιτρέπεται στους χώρους του λιμένα μόνο για διέλευση από
και προς το σκάφος του χρήστη και ο οποίος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα και
τις προφυλάξεις έναντι τρίτων και έναντι του κατοικίδιου.


7.13.            
Δεν
επιτρέπεται η παραμονή κατοικίδιου επί του σκάφους χωρίς τη φυσική παρουσία
προσώπου του χρήστη.


7.14.            
Στις
περιπτώσεις όχλησης των κατοικίδιων προς τρίτους, η Επιτροπή Διαχείρισης
δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνσή του.


7.15.            
Δεν
επιτρέπεται η λήψη θαλασσίου λουτρού, ιστιοσανίδων, τζετ σκι, αλιεία, υποβρύχια
δραστηριότητα και άλλης δραστηριότητας μη συμβατής ως προς το σκοπό του
τουριστικού λιμένα και σε αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις.


7.16.            
Δεν
επιτρέπονται αυθαίρετες και ιδιοτελείς ενέργειες, όπως:


  
η
χρήση μέσων για την κατά παρέκκλιση προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κλπ


  
η
χρήση του διαύλου ασύρματης επικοινωνίας (
VHF)
για ιδιωτική επικοινωνία


  
η
χρήση συσκευών παρασκευής φαγητών -πέραν των προβλεπόμενων εντός του σκάφους-.


  
η
χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων, άλλων συσκευών φωτεινού σήματος, κλπ.


 


Άρθρο 8 – Χερσαίες
εγκαταστάσεις


 


8.1.      Η χερσαία ζώνη του
τουριστικού λιμένα περιλαμβάνει τα γραφεία διοίκησης, όπου εξειδικευμένο
προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, διοικητικών λειτουργιών και
φύλαξης.


8.2.      Η χερσαία ζώνη
επίσης, περιλαμβάνει υποδοχείς των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και των
υποδομών πρόσδεσης των σκαφών.


 


Άρθρο 9 – Ασφάλεια


 


9.1.               
Ο
τουριστικός λιμένας Νικήτης λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα φύλαξης και
προστασίας των σκαφών και των εγκαταστάσεων του λιμένα που προβλέπονται στις
κείμενες διατάξεις για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση πυρκαγιών και
ατυχημάτων καθώς και διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται και
κινούνται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του.


9.2.               
Ο
φορέας του τουριστικού λιμένα διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης
και έκτακτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, στο οποίο περιγράφονται ο τρόπος
αντίδρασης του προσωπικού και τα μέτρα που λαμβάνονται για να προληφθούν
τέτοιες καταστάσεις. Η Επιτροπή Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα εξασφαλίζει
ότι το προσωπικό της είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εκτελέσει τα
καθήκοντα του ορθά και αποτελεσματικά.


9.3.               
Για
την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης και για να συντονίζει ενέργειες που
απαιτούνται να εκτελεσθούν γρήγορα και ορθά, η Επιτροπή Διαχείρισης του
τουριστικού λιμένα έχει δημιουργήσει την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστάσεων
Ανάγκης η οποία ενεργοποιείται αμέσως μόλις συμβεί μία κατάσταση ανάγκης
ανεξάρτητα ημέρας και ώρας.


9.4.               
Όποιος
αντιλαμβάνεται συμβάν, ενέργεια ή κατάσταση που είναι ή μπορεί να εξελιχθεί σε
κίνδυνο για έκρηξη πυρκαγιάς, απειλή για την ασφάλεια ανθρώπων, ή αιτία
καταστροφής σκάφους ή εξοπλισμού, σε οποιονδήποτε χώρο του τουριστικού λιμένα
είναι υποχρεωμένος:


α) να ειδοποιήσει
αμέσως και με οποιονδήποτε τρόπο το Λιμεναρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία


β) να ειδοποιήσει
αμέσως και να αναφέρει το γεγονός στην Επιτροπή Διαχείρισης του λιμένα


γ) να κάνει χρήση
των συστημάτων συναγερμού που ο ίδιος ή ο λιμένας διαθέτει


δ) να πάρει κάθε
δυνατό μέτρο και να κάνει χρήση των πυροσβεστικών μέσων του λιμένα ή οποιουδήποτε
σκάφους


9.5.               
Σε
περίπτωση που σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς,
διαρροής, κλπ και επίκειται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των προσώπων,
άλλων σκαφών ή των εγκαταστάσεων του λιμένα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στους
κανονισμούς λιμένων διατάξεις περί λήψης έκτακτων μέτρων.


9.6.               
Ο
φορέας του τουριστικού λιμένα έχει το δικαίωμα να καλεί σε βοήθεια την
πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία, να κινητοποιεί την Ομάδα Αντιμετώπισης
Καταστάσεων Ανάγκης του τουριστικού λιμένα και να συνδράμει στο έργο της
κατάσβεσης με τα διαθέσιμα μέσα του λιμένα.


                   Πιο συγκεκριμένα, για την
αντιμετώπιση καταστάσεων πυρκαγιάς, ο τουριστικός λιμένας διαθέτει
εγκατεστημένο δίκτυο πυρκαγιάς κατά μήκος των κρηπιδωμάτων σε επιλεγμένα σημεία
τους. Επιπλέον, υπάρχουν τροχήλατοι πυροσβεστήρες και πυροσβεστήρες χειρός
εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένες θέσεις του τουριστικού λιμένα, κατάλληλοι για
κατάσβεση κάθε είδους πυρκαγιάς.


9.7.               
Η
είσοδος κάθε είδους τροχοφόρου, ελέγχεται κατά την είσοδο και έξοδο του, από
εντεταλμένο προσωπικό της Επιτροπής Διαχείρισης. Η Επιτροπή Διαχείρισης
διατηρεί δικαίωμα εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου καθ' όλο το
24ωρο.


9.8.               
Κατά
τις εργασίες που διενεργούνται στον τουριστικό λιμένα -όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά- ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, εργασιών συντήρησης των
κρηπιδωμάτων, τροφοδοσίας καυσίμων, κλπ δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα σημεία
αυτά ουδενός, πέραν του εντεταλμένου προσωπικού που ορίζει η Επιτροπή
Διαχείρισης.


                   Στις περιπτώσεις αυτές, η
Επιτροπή Διαχείρισης φροντίζει να διασφαλίζει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων
μέτρων ασφαλείας, όπως ο περιορισμός της πρόσβασης τρίτων με οπτικά μέσα, η
προειδοποίηση με φωτεινά και ηχητικά σήματα, η κατάλληλη ενδυμασία του
προσωπικού, κ.α.


 


Άρθρο
10 – Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος


 


10.1.            
Ο
“Φ.Τ.Λ.Ν”  Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής, καθώς και τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, όπως και όσοι χρησιμοποιούν τις
εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα
προστασίας του περιβάλλοντος.


10.2.            
Ο
“Φ.Τ.Λ.Ν”, θα συντάξει σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από έκτακτα
περιστατικά και θα προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Το προσωπικό του
λιμένα και οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ελλιμενιζόμενων σκαφών και το επιβαίνων
προσωπικό τους, υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του Σχεδίου Έκτακτων
Περιστατικών.


10.3.            
Ο
“Φ.Τ.Λ.Ν”  θα συντάξει Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η συλλογή ελαιωδών καταλοίπων και άλλων
ιδιαιτέρως επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
μπαταριών, χημικών συσκευασιών, κ.τ.λ. Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των τουριστικών
σκαφών και το επιβαίνων προσωπικό, υποχρεούνται να ακολουθούν στην τήρηση των
διατάξεων του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.


10.4.            
Απαγορεύεται
κάθε είδους απόρριψη -ρευστών ή στερεών- υλικών στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο
του λιμένα. Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και το επιβαίνων προσωπικό υποχρεούνται:


  
στην
περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων να ενημερώνουν το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης,
το οποίο και θα τους υποδεικνύει τη διαδικασία, τα μέσα και τους χώρους
απόθεσης τους,


  
στην
περίπτωση αστικών και οικιακών απορριμμάτων να τα αποθέτουν στους κατάλληλα
διαμορφωμένους υποδοχείς.


                   Η απόθεση των απορριμμάτων
πρέπει να γίνεται σε ασφαλείς και κλειστές σακούλες και σε ημέρα και χρόνο που
θα ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης και θα αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Διοικητηρίου.


10.5.            
Η
Επιτροπή Διαχείρισης του λιμένα, μεριμνά για τη συλλογή και προώθηση κάθε
είδους αποβλήτων και απορριμμάτων σε κατάλληλους υποδοχείς.


10.6.            
Η
οποιαδήποτε πρόκληση ρύπανσης βαρύνει τον ρυπαίνοντα και συνεπάγεται με την
άνευ όρων αποζημίωσης και επανόρθωσης της βλάβης, σύμφωνα με τα ισχύοντα από
τις κείμενες διατάξεις και το τιμολόγιο του Υ.Π.Π. και επιβάλλονται από την
οικεία Λιμενική Αρχή.


 


Άρθρο
11 – Συντήρηση Τουριστικού Λιμένα


 


11.1.            
Ο
“Φ.Τ.Λ.Ν”  μεριμνά για την προληπτική
συντήρηση των εγκαταστάσεων του λιμένα και έκτακτα όποτε απαιτηθεί. Οι
προληπτικές εργασίες συντήρησης, εκτελούνται κατά το δυνατό σε περιόδους ήπιας
χρήσης του λιμένα, ενώ οι έκτακτες όποτε προκύψει η ανάγκη τους.


 


Άρθρο 12 – Λοιπές
διατάξεις και ρυθμίσεις


 


12.1.            
Οι
χρήστες του τουριστικού λιμένα Νικήτης, υπόκεινται στις διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας για τις ζώνες λιμένων.


12.2.            
Η
κάθε είδους χρήση του τουριστικού λιμένα, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη γνώση
και αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, τον ελλιμενισμό, τη μίσθωση χρήσεων χερσαίου χώρου, τη χρήση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.τ.λ.


12.3.            
Η
Επιτροπή Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, δεν φέρει καμία ευθύνη και
υποχρέωση αποζημίωσης στον θαλάσσιο ή τον χερσαίο χώρο, λόγω ανωτέρας βίας ή
λόγω οποιασδήποτε μη οφειλόμενης υπαιτιότητας σε αυτόν, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περιστατικά κλοπής, μερικών ή ολικών καταστροφών σκαφών και
αντικειμένων, ή τραυματισμού των επιβαινόντων στα ελλιμενιζόμενα σκάφη ή
κινούμενων στο χερσαίο χώρο.


12.4.            
Στις
περιπτώσεις καταστροφών, έκτακτων περιστατικών και κάθε άλλης ζημίας σε χρήστη,
σε σκάφος, στις πάγιες εγκαταστάσεις, κ.τ.λ. βρίσκουν εφαρμογή οι ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία λιμένων και την έννομη τάξη.


12.5.             
Πέραν
των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις, ο Τουριστικός Λιμένας
Νικήτης και μέσω του διαχειριστή του, διατηρεί το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης
για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που ενδεχομένως υποστεί από τρίτους.


                    Για το σκοπό αυτό
αποφασίστηκε, έγινε και υπογράφτηκε όπως παρακάτω η παρούσα πράξη σύνταξης του
Κανονισμού Λειτουργίας.


Β) Συστήνει πενταμελή (5)
Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Όρμου
Παναγιάς ως κάτωθι:


1) κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος,
Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος


2) κ. Αναγνωστάρας  Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως
Αντιπρόεδρος


3) κ. Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Γενικός Γραμματέας.


4) κ. Μιγδάνης Αστέριος, ως μέλος


5) κ. Δράμαλης Παρασκευάς,
Πρόεδρος Αλιευτικού Συλλόγου Νέου Μαρμαρά, ως μέλος.


 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Κωστίκας Στυλιανός,
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 5) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 6) Αρσένης
Καλλικρατίδας, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Γκιώτης
Νικόλαος, 10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 11) Μάλαμα Κυριακή, 12) Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Πετρίδης Νικόλαος, 15)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος: 1) Πράτσας Άγγελος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 204/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ