Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                  4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 203/2011
Θέμα: 21ο    
«Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ.Μάντσιου Αντωνίου & Αφοί Ο.Ε.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον δικηγόρο του Δήμου Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 8/5/2011 αγωγή κατά του Δήμου Σιθωνίας που εκδικάζεται την 10/10/2012 Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, παράλληλα καταθέτει την αίτηση των Αντ.Μάντσιος & ΑΦΟΙ Ο.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό περιορίζοντας την απαίτησή της στο ποσό των 14.360,00 € από το ποσό των 18.536,00 €. Επειδή κρίνεται ότι υπάρχει προφανής ωφέλεια του Δήμου Σιθωνίας από τον περιορισμό του κεφαλαίου από τη μη καταβολή τόκων και δικαστικών εξόδων, γι’ αυτό και εισηγείται να προχωρήσει ο Δήμος Σιθωνίας στην καταβολή του ποσού των 14.360,00 € παραιτούμενοι ταυτόχρονα οι αιτούντες από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Δήμου Σιθωνίας που προέρχεται από την προαναφερόμενη αιτία.
Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ.: 68/2011 απόφαση της Οικ. Επιτροπής σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά για τον συμβιβασμό και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του νομικού συμβούλου, την αρ. 68/2011 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

                                                    Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τον εξώδικο συμβιβασμό της  υπόθεσης της εταιρείας «Αντ.Μάντσιος & ΑΦΟΙ Ο.Ε.»  στο ποσό των 14.360,00 €, για να μην υπάρξουν επί πλέον τόκοι ή άλλα  δικαστικά έξοδα για τον Δήμο Σιθωνίας, καθώς κρίνεται επωφελής για τα συμφέροντα του Δήμου. Η εταιρεία «Αντ.Μάντσιος & ΑΦΟΙ Ο.Ε.» παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Δήμου Σιθωνία που προέρχεται από την προαναφερόμενη αιτία.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Λαθούρη-Πάργα Μαρία, 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 7) Αρσένης Καλλικρατίδας, 8) Γκιώτης Νικόλαος, 9) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 10) Πράτσας Άγγελος, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, οι οποίοι δεν ψηφίζουν διότι δεν υπάρχει συμφωνητικό και δεν υποχρεούται ο Δήμος να πληρώσει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                             Υπογραφές

                                           Ακριβές Απόσπασμα
                                           Νικήτη, 08/07/2011
                                                 Ο Πρόεδρος

 

                                     ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ