Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 28 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 28 Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                        Νικήτη 12/10/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                        Αριθμ.Πρωτ.:30702
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Αλέγρα Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του 1 ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Νικήτης». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
2. Έγκριση του 2 ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου βιολογικός καθαρισμός Τορώνης». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
3. Έγκριση εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΜΕΛΕΤΗ (Κατ.21)» σε ιδιώτη. (Εισηγ. κα
Καραδήμου Δήμητρα).
1. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για το Έργο: Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική
οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 155/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΑΔΑ: 6Λ4ΚΩ1Φ-ΨΔΚ. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
2. α) Έγκριση διενέργειας διαδικασίας  της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για άμεση σύναψη σύμβασης με τον βασικό μελετητή που συμμετείχε στη σύνταξη της μελέτης για το Έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ" καθώς
ορίζεται υποχρεωτικά ως Τεχνικός Σύμβουλος (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018).
β) Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ. παρ. γ παρ. 2 άρθρο 32 του Ν.4412/2016. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
4. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
5. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
6. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής. (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος
Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης