Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 23Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 23Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                 Νικήτη 23/08/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:25527
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ» Α/Α/ 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5074647(Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
2. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για άμεση σύναψη σύμβασης με τον βασικό μελετητή που συμμετείχε στη σύνταξη της μελέτης για το Έργο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
3. Επικαιροποίηση επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων (Εισηγ. κα Καζάνη Άννα)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης έτους 2022 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)

5. Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 2ου τριμήνου 2023 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)
6. Ορισμός Δικηγόρου προς απόκρουση αγωγής εναντίον του Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                           Δήμαρχος
                                                                                               Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης