Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 19Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                               Νικήτη 23/06/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.:18618
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών της μελέτης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
2. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το έργο Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας" σε συνέχεια της υπ' αριθ. 250/2023 Απόφαση Β Ακυρωτικού Δ.Ε Θεσ/νικης (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ/22-06-2023   ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ» αρ. πρωτ. 10486/18-04-2023, ΑΔΑΜ:23PROC012509078,  ΕΣΗΔΗΣ: 199276 . (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. 3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)
5. Επικαιροποίηση επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (Εισηγ. κα Καζάνη Άννα)
6. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού, σχετικά με την αρ. κατ. ΑΓ167/30-3-2023 αγωγή κατά του Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
7. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού, σχετικά με την αρ. κατ. ΑΓ263/24-5-2023 αγωγή κατά του Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
8. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού, σχετικά με την αρ. κατ. ΑΓ264/25-05-2023 αγωγή κατά του Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
9. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού, σχετικά με την αρ. κατ. ΑΓ543/29-11-2022 αγωγή κατά του Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
10. Απαλλαγή υπολόγου (Σβούκη Ελισάβετ) εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)
11. Απαλλαγή υπολόγου (Κυριακού Νικολάου) εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)
12. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης