Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             Νικήτη, 09/06/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 17061
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Μαρία Ζαββού
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

 

ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Παραλίκας Θεοδόσιος
5. Ξανθόπουλος Αθανάσιος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
1. Γνωμοδότηση για την κατάρτιση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ και ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
2. Αίτηση ιδιώτη για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου (απόφ.63-2022 Δ.Κ. Νικήτης)

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                      Δαλδογιάννης Γεώργιος

 

Κοιν.:
1.Δήμαρχο κο Ντέμπλα Κυπαρίσση
2. Προϊσταμένη Αυ.Τμ. Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης Εμπ. Δραστηριοτήτων
3. Πρόεδροι Δ. Κ. Δήμου Σιθωνίας