Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                           Νικήτη, 22.06.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 18469
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) την με αριθμό εγκύκλιο: 488 α.π.: 35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) με θέμα: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων, άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 29/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
2) Έγκριση Κανονισμού περί της άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της παρατάσεως ωραρίου λειτουργίας αυτών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στα όρια του Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγήτρια: κ. Χριστιανού Στυλιανή, Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
3) Επικαιροποίηση επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων. (Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Αν/τρια Πρ/μενη Τμήματος Εσόδων και
Περιουσίας)

4) Πρόσληψη προσωπικού (διμήνου) για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (Καθαριότητα). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
5) Εισήγηση Πρόσληψης εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη/παράταση κατάστασης ανάγκης έως την λήξη της, ήτοι 12/10/2023 [παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21]’’. (Εισηγητής: κ. Κέντρος Γεώργιος, Αν/της Πρ/μενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)
6) Εισήγηση Πρόσληψης Προσωπικού Πυρασφάλειας Ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ. Κέντρος Γεώργιος, Αν/της Πρ/μενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)
7) Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
8) Κατανομή ποσού 39.300,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
9) Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 1ου τριμήνου 2023. (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
10) Αντικατάσταση μέλους ομάδας υποέργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας», της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιθωνίας» με κωδικό ΟΠΔ (MIS) 5003677. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
11) Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών έκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για χρήση στη θέση «ΚΟΡΑΚΙΕΣ» Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
12) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 107/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
13) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 108/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
14) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 118/2023 απόφ. Ο.Ε.). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15) Αιτήσεις ιδιωτών που αφορούν ύδρευση-αποχέτευση. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)
16) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 1/2023 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Απόφαση για επέκταση του παλιού κοιμητηρίου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής του νέου κοιμητηρίου. Επίσπευση διαδικασιών για την αγορά του ακινήτου νέου κοιμητηρίου λόγω άμεσης ανάγκης». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)
17) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 74/2022 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Αναγκαιότητα βιολογικού ή επέκταση υπάρχοντος». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Ζησόπουλος Κωνσταντίνος, Μεταγγιτσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
3) Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ