Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 17Η (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     Νικήτη 26/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.:15285
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2023 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/2023 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΡΤΗΣ & ΤΟΡΩΝΗΣ Δ.Ε ΤΟΡΩΝΗΣ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 8/2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ. (Εισήγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 2023, όπως ορίστηκε με την υπ άριθ.  5/ 2023  ΑΔΑ Ψ0ΤΖΩ1Φ-ΝΩΧ  απόφασης της Ο.Ε. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών  σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών  2023, όπως ορίστηκε με την υπ αριθ.  6/ 2023  ΑΔΑ :  6ΣΚΕΩ1Φ 59Χ   απόφασης της Ο.Ε. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού (Εισηγ. Κ. Δήμαρχος).

7. Απόδοση ποσού από το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι στο ΝΠΔΔ «Η Αλληλεγγύη» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
8. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E– ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Εισηγ. κα Καζάνη Άννα)
9. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση Δήμου Σιθωνίας ενώπιον Συμβουλίου της Επικρατείας – Έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 146/2020 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
10. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση Δήμου Σιθωνίας ενώπιον Συμβουλίου της Επικρατείας – Έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 147/2020 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
11. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)
12. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή ΚΤΕΟ) (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
13. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής 15kVA για τη σύνδεση στο δίκτυο, ακινήτου στη θέση Νέος Μαρμαράς (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
14. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής 15kVA για τη σύνδεση στο δίκτυο, ακινήτου στη θέση Σάρτη (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
15. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής 15kVA για τη σύνδεση στο δίκτυο, ακινήτου στη θέση Συκιά (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης