Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ»

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Υποδράση 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ»

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ διακηρύττει ότι την 8η  του μηνός  Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών[i]) στο Δημαρχείο του Δήμου Σιθωνίας, θα διεξαχθεί με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ»

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 12η Μαΐου 2023 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00π.μ..

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010708842 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 347.578,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία ΗΜ με προϋπολογισμό 115.008,40€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 14/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας ανέρχεται στο ποσό των 465.740,16 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 577.517,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δημαρχείο Δήμου Σιθωνίας, Νικήτη Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63088, μέχρι τις 28/4/2023.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

(α) Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  στην 1η και άνω τάξη  για έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και Α2 και άνω τάξη  για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (αφορά μεμονωμένους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικών  επιχειρήσεων).

Επιπλέον γίνονται δεκτές ενώσεις οικονομικών φορέων (εργοληπτικών επιχειρήσεων) εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις τάξεις: Α2 τάξη σε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών, Α1 τάξη σε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Τα μέλη των ανωτέρων ενώσεων θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής στις ως άνω τάξεις.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 9.252,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Σιθωνίας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. [ii]

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη της σύμβασης του έργου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την επιτροπή διαγωνισμό έργων που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ.  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Σιθωνίας – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα (τηλ.: 2375350124 Φαξ: 23750 20244), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

[i]       Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 .

[ii]      Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016).

ΝΙΚΗΤΗ 18/4/2023

Ο Δήμαρχος

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

4. 00. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές

4. 0.1. ΕΕΕΣ

4. 01. Διακήρυξη_ανετχα_τελικό 10486 23PROC012509078

4. 02. Περίληψη Διακήρυξης 10486 23PROC012509156 ΨΘΑΧΩ1Φ-ΣΤΙ

4. 04α. Τιμολόγιο Μελέτης

4. 04β. Ανάλυση Τιμών Τιμολογίου

4. 05. Ε.Σ.Υ_

4. 06. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4. 08. Χρονοδιαγραμμα

4. 9. Φ.Α.Υ_

4. 10. Σχέδιο Σύμβασης