Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 7Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           Νικήτη 03/03/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.:5548
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης   οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό με αρ. ΕΗΔΗΣ 179867  «Προμήθεια δυο ( 2 ) υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων οχημάτων» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ /3-3-2023, Αποσφράγιση και Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, της διακήρυξης της σύμβασης  με  Αριθμ. Πρωτ. 15811/26-8-2022 , ΕΣΗΔΗΣ 171219 ΑΔΑΜ: 22PROC011146512, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ” (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ/1- 03-2023   ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ»  ΑΔΑΜ: 22PROC011698299 2022-11-29, με αρ. 194265 ΕΣΗΔΗΣ. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
4.  1 η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σιθωνίας και τροποποίηση του Ο.Π.Δ. (Εισηγ:κ. Μάντσιος Ιωάννης)
5. Προσκύρωση καταργούμενης δημοτικής έκτασης (Εισηγ. κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος)
6. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση Δήμου Σιθωνίας ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – αίτηση ακύρωσης/αναστολής ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
7. Έγκριση της υπ’αριθ. 14-2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Οικονομικές ενισχύσεις δημοτών» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
8. Λογιστική υποστήριξη του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)
9. Επιστροφές χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως (Εισηγ:κ. Μάντσιος Ιωάννης).

 

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                            Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο.
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων.
3. Εισηγητές των θεμάτων.
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης.