Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 4Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 4Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                Νικήτη 02/02/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:2805
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι/10-1-2023  Αποσφράγισης προσφορών ,Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και  αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της προμήθειας «Δυο ( 2 ) υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων οχημάτων » Προϋπολογισμού 120.000,00€ ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24%). ΕΣΗΔΗΣ 179867  και ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης  των οικονομικών προσφορών. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ,  Ι/22-12-2022 & ΙΙ/9-1-2023  Αποσφράγισης προσφορών,Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  και οικονομικών προσφορών  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο, «Συλλογή- μεταφορά και διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και στερεών  μη επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού 330.000,00€ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) ΕΣΗΔΗΣ 177079 .- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Παραλαβή 2ου παραδοτέου  «Υδραυλική Μελέτη για την προστασία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. Απόφαση επί της διαδικασίας Προσωρινών Μέτρων (άρθρο 366 του ν. 4412/16) της αριθ. απόφασης: Α 104/2023 (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

5. Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 4ου τριμήνου 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

6. Αποδοχή της με ΓΑΚ: 421/2022 και ΕΑΚ:104/2022 αγωγής (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

7. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης ακινήτου (Εισηγ. κ. Κομπούρης Νικόλαος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                  Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης