Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                             Νικήτη, 08.02.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 3291
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπωςΠίνακαςΑποδεκτών)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) Το υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41,78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 14/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
1) Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης και αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Πρ/μενος Δ/νσης Οικονομικού)
2) Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας)
3) Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024- 2027. (Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
4) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63e35f480d794546da13e761 στις 08/02/23 10:39 α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. (Εισηγήτρια: κ. Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
5) Εισήγηση Πρόσληψης εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη/παράταση κατάστασης ανάγκης εώς την λήξη της, ήτοι 12/04/2023 [παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21]. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)
6) Λήψη απόφασης για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)
7) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 27/2023 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας- 4ου τριμήνου 2022». (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
8) Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)
9) Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι κ. Ζήσιος Βασίλειος και κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
10) Αίτηση Καραμουχτάρη Δημητρίου του Νικολάου. (Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)
11) Αίτημα του ΠΝΣ «ΜΕΘΕΞΙΣ». (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
12) Αίτηση Οικονόμου Νικολάου. (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας

1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου