Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 3Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                  Νικήτη 26/01/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.:2195
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:15 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Κατάθεση απόψεων για την αριθ. 134/2023 προδικαστική προσφυγή (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με τίτλο ‘’Μετασχηματισμός των ΟΤΑ’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’ –(Κωδικός Πρόσκλησης: 08_ΕΠΑΝΕΚ) και της νέας Πρόσκλησης ‘’Ψηφιακός
Μετασχηματισμός των ΟΤΑ’’ (Κωδικός Πρόσκλησης: 01_ – ΑΔΑ: ΡΠΣΒ46ΜΠΥΓ-2ΞΙ), υποβολή
πρότασης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου της Πρότασης. (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

3. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου στην Δ.Κ. Νικήτης, για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Δ.Ε. Σιθωνίας. (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

5. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρίας με επωνυμία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ –ΑΠΟΚΑΤΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.). (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

6. Παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αρίθμ. 3/2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

7. Παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αρίθμ. 4/2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

8. Παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αρίθμ. 105/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

9. Άσκηση έφεσης (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

 

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                          Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης