Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 45Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                 Νικήτη 22/12/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:26800
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (διά ζώσης) σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2023 – 2024 (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

2. Έγκριση απολογισμού έτους 2021 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

3. Έγκριση ισολογισμού έτους 2021 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

4. Έγκριση ή μη πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

5. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.» (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ.60/2022 απόφαση του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε, με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.» (Εισηγ. κ. Φάλκος Αντώνιος).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ.64/2022 απόφαση του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε, με θέμα: «Ψήφιση απολογισμού 2021» (Εισηγ. κ. Φάλκος Αντώνιος).

8. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σιθωνίας  (Εισηγ. κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ)

9. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης ακινήτου (Εισηγ. ο Πρόεδρος της Ο Ε.)

10. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ. ο Πρόεδρος της Ο Ε.)

 

                                                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                      Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης