Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 42Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                             Νικήτη 09/12/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                             Αριθμ.Πρωτ.:25610
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

 

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:45 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,

2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙV ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Νικητής και Νέου Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

2. Έγκριση  2ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

3. 8 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

4. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης- κα Καζάνη Άννα)

5. Καθορισμός τιμών οικοπέδων και κτισμάτων (για εντός, εκτός σχεδίου ορίων οικισμών ακίνητα του Δήμου), καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης- κα Καζάνη Άννα)

6. Καθορισμός συντελεστών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης- κα Καζάνη Άννα)

7. Καθορισμός παγίου τέλους ύδρευσης –αποχέτευσης για το έτος 2023 . (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης- κα Καζάνη Άννα)

8. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2033 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης- κα Καζάνη Άννα)

9. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών, βάσει των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 3Κ-2021, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων’’ (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

10. Παραίτηση ή μη από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής κατά της υπ’αρίθμ. ΔΔΠ1899/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

11. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

12. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.» (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

13. Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρίας με επωνυμία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ –ΑΠΟΚΑΤΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.). (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

14. Έγκριση ή μη δικαστικού συμβιβασμού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής κατ’ άρθρο 214 Α ΚΠολΔ» (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

15. Έγκριση ή μη πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

16. Αποδοχή περιεχομένου αίτησης και πρακτικού συμβιβασμού (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

17. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης σε υπόθεση που αφορά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. 7/2022 έφεσης του κατηγορουμένου –αιρετού (πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Σιθωνίας Γ.Ψ.) κατά της υπ΄αριθμ.
38/2022 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής κατά τη δικάσιμο της 15.12.2022 που αφορά ρύπανση περιβάλλοντος από αμέλεια. (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης )

18. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (ΑΒΜ Α22/1096), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη εξηγήσεων για Προϊστάμενο ΥΔΟΜ Δήμου Σιθωνίας Α.Π. στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου. (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης )

19. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή νομικής γνωμοδότησης άσκηση περί όρων  Περιορισμών Δόμησης για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως – Κατά παρέκκλιση αρτιότητα – Χρόνος σχηματισμού γηπέδου – Κρίσιμος Χρόνος Προϋπόθεσης Προσώπου σε Κοινόχρηστη Οδό
κατόπιν ερωτήματος της ΥΔΟΜ Δήμου Σιθωνίας » (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης )

20. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας και εντολής σε δικηγόρους για την αναίρεση της υπ’αριθ. 195/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου. (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης )

21. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος)

22. Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Σιθωνίας (αρ. απόφ. 8-2022 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

23. Έγκριση της υπ’αριθ. 87-2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ψήφιση της 4 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

24. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

          Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Εισηγητές των θεμάτων
3. Γραφείο Αντιπολίτευσης