Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 1Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 1Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                 Νικήτη 30/12/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:27983
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο :ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

3. Κατάθεση απόψεων κατά της προδικαστικής προσφυγής για το έργο Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την Προμήθεια (Έργο) με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σιθωνίας-Smart Cities», (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων για το έτος 2023(Εισηγ.: Δήμαρχος)

6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2023 (Εισηγ.: Δήμαρχος)

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ.88/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», με θέμα: «Ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2023» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος).

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ.89/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», με θέμα: «Ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος).

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ.90/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», με θέμα: «Ψήφιση του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2023» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος).

 

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                          Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης