Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας
«Συλλογή- μεταφορά και διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού 330.000,00€ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ.Κωδ.:63088 Τηλ.:2375 081325 E-mail:
dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr
2. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι
 Συλλογή-μεταφορά ,διαλογή και Επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων και κλαδεμάτων
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02) για να αποκτήσουν την μορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Α.
 Συλλογή – Μεταφορά – Διαχείριση ποσοτήτων ιστορικών αποθέσεων στερεών μη επικίνδυνων
αποβλήτων. Εντός των ορίων του Δήμου Σιθωνίας εντοπίζονται σημεία ιστορικών αποθέσεων
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία βάσει των αποτελεσμάτων των αυτοψιών που
έχει διενεργήσει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου έχουν τμηματικά επιχωθεί με ποσότητες
χώματος (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 01 10, 20 01 11, 20 02, 16 01 03, 16 01 19, 17 02).
 Τοποθέτηση έξι (6) απορριμματοκιβωτίων ανοικτού τύπου (κοντέινερ) χωρητικότητας
τουλάχιστον 20m3,
 Εκτέλεση ημερήσιου δρομολογίου αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων από τους οικισμούς
του Δήμου Σιθωνίας από τα ειδικά διαμορφωμένα απορριμματοφόρα,
για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/2022 μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
3. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Υποβολή προσφορών: έως 15/12/2022 ημέρα Πέμπτη 23:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού ,με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
5. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
22/12/2022 και ώρα 12:00π.μ..

Για την ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, 5.340,00€..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προσφοράς, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος
       Ντεμπλας Κυπαρισσης

wcag