Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 37Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                     Νικήτη 21/10/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.:21185
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, οικονομικών προσφορών «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ 2022-23 » (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη ενίσχυσης Βυζαντινού Κάστρου Τορώνης» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. Έγκριση Πρακτικού Ι ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΠΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

5. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το Πρόγραμμα ‘’Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Σιθωνίας – Smart cities’’. (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

6. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη/παράταση κατάστασης ανάγκης εώς την λήξη της, ήτοι 12/04/2023 [παρ.2 άρθρο 36 Ν.4765/21]’’ (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

7. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α, βάσει του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 [ΦΕΚ 143Α /28.06.2007]. (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

8. Αντικατάσταση υπαλλήλου στα Κέντρα Κοινότητας για το διάστημα λήψης των προβλεπόμενων Αδειών Μητρότητας. (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

9. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

10. Ορισμός Δικηγόρου επί των υποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας με την εταιρία “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (άσκηση τριών (3) αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

11. Ορισμός Δικηγόρου επί των υποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας με την εταιρία “ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (άσκηση δεκαεννέα Εφέσεων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

12. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση έφεσης Χ. Λ. και λοιπών τριών εκκαλούντων σε βάρος του Δήμου Σιθωνίας και κατά της υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

13. Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

14. Έγκριση της αρ. 33/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού 2023 & ετήσιου πλάνου δράσης» (Εισηγ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

15. Έγκριση της υπ’αριθ. 58/2022 απόφασης του ΔΣ της ΑΕ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα «3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Φάλκος Αντώνιος)

16. Έγκριση της υπ’αριθ. 77/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «4 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

17. Έγκριση της υπ’αριθ. 75/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Οικονομικές ενισχύσεις δημοτών» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

18. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)

19. Διαγραφή χρηματικών ποσών (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Εισηγητές των θεμάτων
3. Γραφείο Αντιπολίτευσης

wcag