Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 35Η (2022) ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                      Νικήτη, 13/10/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: —
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε έκτακτη συνεδρίαση, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:15π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) Το υπ’αριθ. 46731/13-07-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ
3)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι το κάτωθι:

1. «Έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας από έκτακτες ανάγκες και συγκεκριμένα προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας λόγω κατεπείγοντος» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για προμήθεια καυσίμων, που συνίσταται στη διασφάλιση της ομαλής παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας, στην αποκατάσταση των ζημιών που προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Σιθωνίας και σε κατεπείγουσες ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Γραφείο Αντιπολίτευσης
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης