Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 15η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                              Νικήτη, 07.10.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 19585
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                                                                     ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:

1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.

2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.

3) Το υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41,78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 13/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

1) Ίδρυση Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας με τη συμμετοχή των δήμων Νεάπολης-Συκεών και Σιθωνίας και Δημοτικών Νομικών Προσώπων. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2) 5 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής
Υπηρεσίας).

3) Παράταση μίσθωσης ακινήτου για χρήση παρκινγκ στην περιοχή Καλαμιτσίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής; Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

4) Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπών Λιμεναρχείο Ιερισσού: α) επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων, β) επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων, γ) επιτροπή θαλάσσιων μέσων αναψυχής αριθ. 20 Γ.Κ.Λ.. (Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου)

5) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων του Δήμου Σιθωνίας για τον χαρακτηρισμό τους ως εποχικής και τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1&2 του άρθρου 5 του Ν. 429/1976 (ΦΕΚ 235/76) (επαγγελματικό & οικιακό τιμολόγιο). (Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Αν/της Πρ/μενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)

6) Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια πρόσκλησης ανακοίνωσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης: «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στη θέση «Ασπρονέρι» της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Σιθωνίας, Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2204759225).». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)

7) Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια πρόσκλησης ανακοίνωσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης: «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Τ.Κ. Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2109622221)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)

8) Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια πρόσκλησης ανακοίνωσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης: αποστέλλουμε προς δημοσίευση την ταυτάριθμη πρόσκληση ανακοίνωση της μελέτης με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιία» κωδική ονομασία θέσης «1006462 ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Πλησίον οικισμού Αρετές», Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2207802527).» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)

9) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 156/2022 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας Δήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

10) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 173/2022 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας Δήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

11) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 176/2022 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας Δήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

12) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 182/2022 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας Δήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

13) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 106/2022 απόφ. Ο.Ε.)». (Εισηγητής: κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας Δήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

14) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010)». (Εισηγητής: κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας Δήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

15) Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Αναγνωστάρας, Πρ/μενος του Τμήματος Ύδρευσης Αποχέτευσης).

16) Απαγόρευση στάθμευσης, τοποθέτηση πινακίδας στη θέση «Ελιά» της Δ.Κ.Νικήτης (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Δαλδογιάννης Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ).

17) Αιτήσεις υπαλλήλων του Δήμου Σιθωνίας για κριτήρια παραμονής στους Ο.Τ.Α. (Άρθρο 32 του Ν. 4483/2017, Φ.Ε.Κ. 107 Α΄). (Εισηγητής; Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

18) Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στην εταιρία ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ εντός του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά. (Εισηγήτης: κ. Βασίλειος Ζήσιος, Αντιδήμαρχος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων).

19) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 12/2022 απόφασης Ε.Π. Ζωής με θέμα «αίτηση ιδιώτη για απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας (απόφαση 16/2022 κοινότητας Νικήτης) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζωής)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                              ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1) ΝτέμπλαςΚυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

 

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4)Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6)Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου