Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 29Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                Νικήτη 25/08/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.:15736
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο "Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων Οικισμών Νικητής και Νέου Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας" (Εισηγ. κα Καραδήμου
Δήμητρα)

2. Έγκριση απόφασης Δημάρχου απ’ ευθείας ανάθεση συμβάσεων, για την εκτέλεση
εργασιών, Μέτρα Πρόληψης για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών -Προπαρασκευαστικές Δράσεις Εμπλεκόμενων Φορέων και τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την Αντιπυρική Περίοδο 2022,  Εργασίες,  πρόληψης πυρκαγιάς και προστασίας  της δημόσιας υγείας λόγω υψηλών θερμοκρασιών και υπερφόρτωσης των δικτύων κοινής ωφέλειας από την γεωμετρική αύξηση του πληθυσμού στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Έγκριση – παραλαβή μελέτης με τίτλο  «Μελέτη αδειών λειτουργίας  βιολογικών καθαρισμών Αγίου Νικολάου και Μεταγγιτσίου» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. Παραίτηση ή μη από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της υπ’αριθ. ΔΔΠ1312/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Η’ Μονομελές επί της συζήτησης της με αριθμ. καταθ. ΑΓ342/4.2.2019 αγωγής των Μ. Κ. και Α. Π. εις βάρος του Δήμου Σιθωνίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(αριθμός πινακίου 7) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ. (Εισηγ. κ. Φάλκος Αντώνιος)

7. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)

8. Εξέταση αίτησης από το πρακτικό 2/2022 της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών διαφορών (περίπτωση αριθ. 15) . (Εισηγ. κ. Ζήσιος Βασίλειος).

9. Εξέταση αίτησης κ. Βασιλείου Πανταζάρα (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

10. Απαλλαγή τελών ύδρευσης οικιακής κατανάλωσης σε ιδιώτες που επιτρέπουν στα ακίνητά τους την ανόρυξη γεωτρήσεων του Δήμου. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ντέμπλας Κυπαρίσσης