Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας
«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ 2022-23 » , προϋπολογισμού 80.740,12€ €ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ.Κωδ.:63088 Τηλ.:2375 081325 E-mail:dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr
2. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας, ανά Δημοτική Ενότητα , και των Νομικών του Προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.,  Η Αλληλεγγύη , Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας και Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας, για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 09/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.
ΤΜΗΜΑ Α : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΤΜΗΜΑ Δ: Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)
3. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα και υποκατηγορίες αυτών, συνολικά έξι (5) φορείς εκ τον οποίον ο ένας υποδιαιρείται σε δύο (2) ενότητες.

– Προσφορές υποβάλλονται ανά δημοτική ενότητα και φορέα .
4. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Υποβολή προσφορών: έως 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή 23:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού ,με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
6. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 12:00π.μ..
Για την ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προσφοράς, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος
  Ντέμπλας Κυπαρίσσης