Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Νικήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής

Ταχ . Κώδικας: 630 88

Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ.: 2375081325

Ε-mail: dimkaradimou@yahoo.gr

 Νικήτη, 30/09/2022

Αριθ. Πρωτ ίριδα :16059

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Νικήτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί  για να στεγαστεί το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου σιθωνίας, καθώς και άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Το ακίνητο πρέπει να  βρίσκεται εντός του οικισμού της Νικήτης, πλησίον του Δημαρχείου, σε ακτίνα 1000m με πρόσωπο σε κεντρική οδό, να έχει εμβαδόν από 100 έως 180τμ, ισόγειος χώρος κύριας χρήσης με τις απαραίτητες προδιαγραφές για την διαμόρφωση αξιοπρεπούς καθαρού περιβάλλοντος και με τις αντίστοιχες προδιαγραφές εξυπηρέτησης του κοινού σε θέματα υγιεινής και χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , ημέρες Δευτερα –Παρασκευη  και ώρες : 9:00-14:00. Διεύθυνση :Νικήτη 63088 ,Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Τηλέφωνο:.2375 081325.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:ΨΔΔ6Ω1Φ-ΣΑΗ).PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.PDF