Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 24η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            Νικήτη 08/07/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 11992
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 24 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική
συνεδρίαση, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, που θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N.
4555/18,
2)την αρ. 374/απ39135/30.05.2022, Α.Δ.Α:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων.
3) την αρ.380/απ39456/15.06.2022 Α.Δ.Α.:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ, Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών αναφορικά με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’169)
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης
του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Σιθωνίας, επιλογή του
βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη
διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών» «( Εισηγ.
κα Καραδήμου Δήμητρα).

2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
(Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3.Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του τμήματος
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κα
Καραδήμου Δήμητρα)

4. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη
Αικατερίνη).

5. Διαγραφή χρηματικού ποσού από το πρακτικό 1/2022 της Επιτροπής Επίλυσης
Οικονομικών διαφορών (περίπτωση αριθ. 31) . (θέμα εξ αναβολής) (Εισηγ. κ. Ληστής
Θεόδωρος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης