Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 5Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          Νικήτη, 22/07/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: -13302-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Μαρία Ζαββού
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Παραλίκας Θεοδόσιος
5. Ξανθόπουλος Αθανάσιος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, (δια ζώσης) σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2)του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1.Διακοπή οχλαγωγικών οικοδομικών εργασιών κατά την τουριστική περίοδο (απόφαση 24/2022 Κοινότητας Νικήτης)

2. Απαγόρευση στάθμευσης, τοποθέτηση πινακίδας στη θέση ‘Ελιά’ Δ/Κ Νικήτης (απόφαση 17/2022 Κοινότητας Νικήτης)

3. Αίτηση ιδιώτη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης στο παλιό χωριό (απόφαση 19/2022 Κοινότητας Νικήτης)

4. Παροχή διευκρινήσεων στο Γ.Π.Σ. Δήμου Σιθωνίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δαλδογιάννης Γεώργιος

Κοιν.: Δήμαρχο κο Ντέμπλα Κυπαρίσση