Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

11η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Νικήτη,  01.07.2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 11149

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη

Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής

Τηλ.: 23753-50137

E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018), την υπ’ αριθμ.: 375/2022 με Α.Π.: 39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 380/2022 με Α.Π.: 39456/15.6.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών στις 07/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Νικήτης (αρ.105/2022 απόφαση Δ.Σ.), για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 • 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2022.

(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας) 

 • Ενεργειακή αναβάθμιση –Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σιθωνίας.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 • Συμπληρωματική κατανομή ποσού 22.715,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2022.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 • Παράταση μίσθωσης ακινήτου στέγασης υπηρεσιών Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Σιθωνίας.

(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

 • Αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος) 

 • Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.

(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας)

 • Επεκτάσεις δικτύων.

(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

 • Αίτηση Μαλιάτσου Ανέστη.

(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

 • Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων. (Εισηγήτρια: κ. Τσολακίδου Δέσποινα, Αν/τρια Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
 • Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων του Δήμου Σιθωνίας για τον χαρακτηρισμό τους ως εποχικής και τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν. 429/1976(ΦΕΚ 235/76) Δ.Ε.Σιθωνίας (επαγγελματικό τιμολόγιο).

(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)

 • Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων του Δήμου Σιθωνίας για τον χαρακτηρισμό τους ως εποχικής και τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν. 429/1976(ΦΕΚ 235/76) Δ.Ε.Τορώνης (επαγγελματικό τιμολόγιο).

(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)

 • Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων του Δήμου Σιθωνίας για τον χαρακτηρισμό τους ως εποχικής και τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν. 429/1976(ΦΕΚ 235/76) Δ.Ε.Τορώνης (οικιακό τιμολόγιο).

(Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)

 • Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 121/2022 απόφ. Ο.Ε.)».

 (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

 • Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.(Εισηγητής: Δήμαρχος)         

                                                                          Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                                                                    ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ