Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 20ή (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Νικήτη, 03/06/2022

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                         Αριθμ.Πρωτ.: -8461-

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία

Τηλ: 2375350123

Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σιθωνίας

1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη

2. Ζήσιος Βασίλειος

3. Μαλλίνης Αθανάσιος

4. Φάλκος Αντώνιος

5. Ληστής Θεόδωρος

6. Ζέππος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 20Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 8 Ιουνίου  2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,

2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

3)την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

  1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για χρήση χώρων πάρκινγκ στην ΤΚ Σάρτης (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
  1. Έγκριση της υπ’αριθ. 91-2022 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Πρόσληψη διμήνων συμβάσεων εργασίας Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας για το έτος 2022» (Εισηγ. κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ)

                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                     Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

wcag