Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 19η (2022) ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Νικήτη, 03/06/2022

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                          Αριθμ.Πρωτ.: -8398-

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία

Τηλ: 2375350123

Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σιθωνίας

1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη

2. Ζήσιος Βασίλειος

3. Μαλλίνης Αθανάσιος

4. Φάλκος Αντώνιος

5. Ληστής Θεόδωρος

6. Ζέππος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 19Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(ΕΚΤΑΚΤΗ ) ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς,  σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,

2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

3)την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα από 13:00 μ.μ.   μέχρι 14:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέιλ: zavvou@dimossithonias.gr Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μέιλ.

Το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι το κάτωθι:

  1. «Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για τα Σιθώνεια 2022»

Η Συνεδρίαση κρίνεται  ως κατεπείγουσα λόγω:

  • χρονικού περιορισμού για την διεξαγωγή της εκδήλωσης ( ημερομηνία 04-06-2022)​​​​

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​                                                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

wcag