Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

9η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                     Νικήτη, 01.06.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:7934
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCovid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCovid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16Μαΐου 2022 και ώρα 6:00».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,Υπουργείου Εσωτερικών,Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 08/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

1) Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασηςγια τοναπολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής ( άρθρο 217-π3)έτους 2021.
(Εισηγητής: Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας).

2) Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

3) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αίθουσας συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

4) Παράδοση προς ανακύκλωση των μη λειτουργικών ηλεκτρονικών υλικών(Η/Υ, Οθόνες, Πληκτρολόγια, Εκτυπωτές, Φωτοτυπικά κτλ.)
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος).

5) Κατάταξη όλων των δημοτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων πουΛειτουργούνεντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σιθωνίας σε κατηγορίεςσύμφωνα με τοαρθρ 56Α του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 4του Ν. 4479/2017(ΦΕΚ 94/Α/29-06-2017)
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος).

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ « Διόρθωση –Συμπλήρωση- Τροποποίηση ΓΠΣ Δήμου Τορώνης.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος).

7) Έγκριση Χάρτας Εθελοντισμού του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

8) Αίτηση με αριθμ 5539/29-04-2022 του κου. Γεωργίου Σταμούλη.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

9) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης(άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 48/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72π1ιεΝ. 3852/2010) (ΑΡ. 108/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72π1ιεΝ. 3852/2010) (ΑΡ. 115/2022 απόφ. Ο.Ε.)».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

wcag