Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

8η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                          Νικήτη, 10.05.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 6040
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 16/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

⦁ Καθορισμός θέσεων του Δήμου Σιθωνίας για άσκηση των δραστηριοτήτων «Ομπρέλες-Ξαπλώστρες», «Θαλάσσια Σπορ» με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

⦁ Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ Π Ε) του έργου «Κόμβος Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας –ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ 1000150» της εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ» το οποίο είναι κατασκευασμένο στη θέση «Καρβουνάς» της Δ.Κ.Αγ. Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Π.Ε Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

⦁ Μίσθωση ακινήτου για χρήση δεξαμενής ύδρευσης στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

⦁ Κατανομή ΣΑΤΑ 1ου τριμήνου 2022 και υπόλοιπο προηγούμενων ετών.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

⦁ 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2022
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας)

⦁ Οικονομικά στοιχεία Α’ τριμήνου 2022.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας)

⦁ Έγκριση της υπ’ αριθμ 3/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ. «Χορήγηση αδείας για τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

⦁ Έγκριση της υπ’ αριθμ 4/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ «Χορήγηση αδείας για τοποθέτηση ειδικού σήματος απαγόρευσης στάθμευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

⦁ Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολική Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος)

⦁ Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στην Δ.Κ. Αγ. Νικολάου.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

⦁ Απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

⦁ Αίτηση του κου. Ιωάννη Τζίτζιου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

⦁ Αίτηση Μήτου Πασχαλιάς για την εταιρία LAGOMANDRA SUNRISΕ EE για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του επαγγελματικού της χώρο στην περιοχή Λαγόμανδρα της Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

⦁ Αίτηση με αριθμ 5539/29-04-2022 του κου. Γεωργίου Σταμούλη.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 48/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

wcag