Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 4811/15-4-2022

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022».

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2022, προϋπολογισμού 385.786,08€ ευρώ με το Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον υφίσταται)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α΄
Οδός: ΝΙΚΗΤΗ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Ταχ. Κωδ.: 63088
Τηλ.: 2375081325
E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.dimossithonias.gr 
Κωδικός NUTS: 998493357 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimossithonias.gr.
3. Κωδικός CPV: : 92332000-7, 60443100-6.
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας: 998493357 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σιθωνίας έτος 2022. Την περίοδο 1- Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022(4 μήνες) στις παρακάτω θέσεις :
Παραλία Δ.Κ. Νικήτης-1 ναυαγοσώστης
2. Παραλία Παράδεισος Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά-1 ναυαγοσώστης
3. Παραλία Μπανιέρες Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά-1 ναυαγοσώστης
4. Παραλία Τρανή Αμμούδα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου-1 ναυαγοσώστης
5. Παραλία Τ.Κ. Σάρτης 1-1 ναυαγοσώστης
6. Παραλία Τ.Κ. Σάρτης 2-1 ναυαγοσώστης
7. Παραλία Οικισμού Τορώνης 1 -1 ναυαγοσώστης
8. Παραλία Οικισμού Τορώνης 2-1 ναυαγοσώστης
9. Παραλία Camping Πλατανίτσι-1 ναυαγοσώστης
10. Παραλία Καλαμίτσι -1 ναυαγοσώστης

Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021 υπολογίζεται στο ποσό των 311.117,81€ πλέον Φ.Π.Α.
6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
7. Διάρκεια σύμβασης: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ (4)
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο ανάδοχος να διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση βάσει νομοθεσίας (Π.Δ.71/2020).
Εγγυήσεις συμμετοχής: 6.222,36€€
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 6/5/2022 ημέρα Παρασκευή. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 16/4/2022 Και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ. .Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 01/5/2022 και η ώρα λήξης 23:59, η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ΘΑ πραγματοποιηθεί από την Επιτροπής διαγωνισμού.
11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0003 του προϋπολογισμού 2022 του Δήμου.
12. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/04/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε τρεις εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος
Ντεμπλας Κυπαρισσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2022 22PROC010407776