Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

7η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                 Νικήτη, 11.04.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 4326
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCovid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/4-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 15/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

⦁ Μίσθωση ακινήτου για χρήση δεξαμενής ύδρευσης στη Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

⦁ Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσης /επανέκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης στην περιοχή έμπροσθεν ξενοδοχειακής μονάδας «DANAI BEACH RESORT» στη θέση «ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» της Δ.Κ.Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής για λογαριασμό της εταιρείας «ΑΡΕ ΝΟΣΤΡΟΥΜ ΑΕ» για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

⦁ Γνωμοδότηση για την υποβολή φακέλου δικαιολογητικών ανανέωσης /επανέκδοσης άδειας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας θέση «RELAX» στη ν. ΔΙΑΠΟΡΟΣ, για λογαριασμό της εταιρείας WHPD SELCOME PRIVATE HOSPOTALITY DEVELOPMENT S.A..
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

⦁ Γνωμοδότηση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)

⦁ Κατανομή ποσού 68.900,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

⦁ Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της κατασκευής και λειτουργία του έργου «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιϊα-ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1209922» της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ««WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», και το οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί σε έκταση που βρίσκεται στην ακτή Κοβιού της Δ.Κ. Νικήτης Δ.Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ:2202716227)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

⦁ Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στην Δ.Κ. Αγ. Νικολάου.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

⦁ Αίτημα για μετατόπιση αγωγών ύδρευσης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Τμήμα Ύδρευσης Αποχέτευσης)

⦁ Ψήφιση Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
(Εισηγητής: κ. Κέδρος Γεώργιος, Αντ/της Πρ/μενος Πολιτικής Προστασίας)

⦁ Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 27/2022 απόφασης του Δ.Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «Παραχώρηση χώρου εντός του κτιρίου ιδιοκτησίας του Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας στον τουριστικό λιμένα Όρμου Παναγίας για την στέγαση του Λιμενικού Φυλακίου Όρμου Παναγίας».
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου)

⦁ Αίτηση κ. Οικονόμου Νικόλαου για άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος Προϊστάμενος Δόμησης)

⦁ Αίτηση κ. Αστερίου-Βάσιου Γεωργίου για άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος Προϊστάμενος Δόμησης)

⦁ Αίτηση κ. Κουκουρούμα Γεωργίου για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου και τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος Προϊστάμενος Δόμησης)

⦁ Αίτηση κ. Σταμάτη Νικολάου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας Νικήτης ΟΤ 87 λόγω αυτοδίκαιης άρσης της πολεοδομικής απαλλοτρίωσης.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος Προϊστάμενος Δόμησης)

⦁ Αίτηση των 1) Καραλή Γεωργίου, 2) Καραλή Δήμητρας, 3) Καραλή Μαρίας, 4) Καραλή Μιχαήλ, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος Προϊστάμενος Δόμησης)

⦁ Αίτηση κ. Μάντσιου Γεωργίου για άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου Αγ. Βαρβάρας Νικήτης.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος Προϊστάμενος Δόμησης)

⦁ Μισθώσεις ακινήτων για χρήση χώρων πάρκινγκ στη Τ.Κ. Σάρτης.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 3/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 19/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 20/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 21/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 22/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 44/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 48/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 51/2022 απόφ. Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

wcag