Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 9η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                            Νικήτη, 18/03/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -3206-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3)την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Έγκριση 1ου πρακτικού και σχεδίου απόφασης ΟΕ για το έργο: Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Νικητής και Νέου Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Έγκριση 1ου πρακτικού και σχεδίου απόφασης ΟΕ για το έργο: Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Έγκριση Πρακτικού Ι/2022 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 185967, –
Αποσφράγιση , αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του
έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ: κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. Έγκριση της υπ’αριθ. 29/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας» με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 και Ο.Π.Δ.» (Εισηγ: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ)

5. Έγκριση της υπ’αριθ. 9/2022 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας με θέμα « Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας οικονομικού έτους 2021. (Εισηγ:κ. Φάλκος Αντώνιος)

6. Έγκριση της υπ’αριθ. 20/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε. «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα « 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (Εισηγ:κ. Φάλκος Αντώνιος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης