Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

6η (2022) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                                  Νικήτη, 17.03.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 3201
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                                                                                 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCovid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/4-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.

  Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 23/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

 Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

⦁ 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και αναμόρφωση του ΟΠΔ.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού)

⦁ Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ” του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ.
(Εισηγήτρια: Χριστάρα Μαρία, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού)

⦁ Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 31/2022 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία τέταρτου 4ου τριμήνου 2021 Δήμου Σιθωνίας»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Ακύρωση της αριθμ.: 12/2022 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για ορισμό υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπών έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
(Εισηγητής: Μαλλίνης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

⦁ Ορισμός έξι δημοτικών υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπής ανάθεσης εργασιών/υπηρεσιών των οχημάτων της Ανώνυμης Εταιρείας.
(Εισηγητής: κ. Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος της ΤΕΤΟ)

⦁ Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπής ανάθεσης συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)

⦁ Αντικατάσταση της κ. Καραδήμου Δήμητρας ΤΕ3/Β/Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων από επιτροπές παραλαβής.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας)

⦁ Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 50/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

⦁ Μετατροπή συμβάσεων Α.μ.Ε.Α. σε ΙΔΑΧ στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ..
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

wcag